VÄÄNA-JÕESUU KOOLI ARENGUKAVA 2015–2017

 

 

 

SISSEJUHATUS

 

ÜLDANDMED

 

ÜLEVAADE KOOLI TEGEVUSEST

 

KOOLI ARENGUSUUNAD

 

KOOLI HETKESEIS JA PARENDUSVALDKONNAD

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine

Personalijuhtimine, koolitused ja meeskonnatöö

Õpikeskkonna kujundamine

Õpetamine, õppimine, kasvatamine

Koostöö

 

TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2015 – 2017

Eestvedamine ja juhtimine

Personalijuhtimine

Ressursside juhtimine ja õpikeskkonna kujundamine

Õppe- ja kasvatusprotsess

Koostöö huvigruppidega

 

ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

 

 

 

 

 

 

SISSEJUHATUS

 

Vääna-Jõesuu Kooli arengukava on dokument, mis kajastab kooli hetkeseisu aastal 2014 ja soovitud arengusuundi. Arengukava on koostatud Harku valla arengukava, kooli põhimäärust, lapsevanemate, õpetajate ja teiste kooli töötajate ning hoolekogu liikmete seisukohti arvestades.

 

ÜLDANDMED

 

Vääna-Jõesuu Kool (edaspidi kool) asub Harku vallas Vääna-Jõesuus.

Kooli postiaadress on:  Hiie tee 21 Vääna-Jõesuu küla Harku vald Harjumaa, 76909

Veebiaadress ja e-post: www.vjk.edu.ee, kontakt@vjk.edu.ee

Kool omab koolitusluba nr 715HTM (välja antud 30.08.2013), registrikood 75038428.

Vääna-Jõesuu Kooli määrab koolikohustuslikku ikka jõudnud lastele elukohajärgseks põhikooliks Harku Vallavalitsus Vääna-Jõesuus Naage, Viti ja  Türisalu elanike lastel  (vabade kohtade olemasolult teisel õpilastel)  võimalik omandada põhiharidust I ja II kooliastmes (1.– 6. klass).

 

ÜLEVAADE KOOLI TEGEVUSEST

 

 

Ajaloost

Kool loodi vallavolikogu otsusega nr 101 20.12.2012. Koolihoone avati 30. augustil 2013, peatöövõtjaks oli AS Eventus Ehitus.

 

Õpilaste arv

Koolis õppis 2013/2014 õppeaastal 72 õpilast, neist 4 teises klassis ja 7 kolmandas. Klassikomplekte oli 4: kolm esimest klassi ja üks 2.+3. klass liitklassina. 2014/15 on õpilasi 69. Ühe klassi jagu Muraste kandi õpilasi siirdus õppima Muraste uude koolihoonesse. Koolis on väikeklass. Kooliealisteks saab kooli lähipiirkonnas järgneval kuuel aastal ja edaspidi ühe klassikomplekti jagu lapsi.

 

Personal

Koosseisud, täitmine (2014 november)

 

Nimetus

Ametkoha suurus

Täitmine

1.

direktor

1,0

1,0

2.

õppejuht

1,0

0,5

3.

õpetaja

5,4

5,4

4.

pikapäevarühma õpetaja

0,75

0,75

5.

ringijuht

0,7

0,7

6.

logopeed

0,5

0,5

7.

kokk

1,5

1,5

8.

majahoidja

1

1

9.

koristaja

1

1

11.

KOKKU

 

12,35

 

Kaheteistkümnest töötajast on kõrgema haridusega 8, neist 5 magistrid või magistrikraadiga võrdsustatud haridustasemega ja kolm omandamas magistrikraadi. Õpetajate keskmine vanus on 40 aastat.

 

KOOLI ARENGUSUUNAD

 

Sisemised ja välised tegusrid kooli arengu mõjutajana, töötajate ja hoolekogu SWOT analüüsi tulemused:

Tugevused

ü  Kool on väike ja tegemistes paindlik.

ü  Kool alustas tegutsemist uue teotahtelise kollektiivina.

ü  Kooliümbruse kaunis looduskeskkond soodustab õpet ja kasvatust.

ü  Kooli kollektiiv tegutseb meeskonnana.

ü  Koolimaja on uus, ilus, suure saali ja staadioniga.

ü  Harku vald kindlustab koolile tegevuseks ja arenguks piisava rahastamise.

ü  Aktiivne kogukond on kooliga koostööst huvitatud.

ü  Huvitegevuse võimalused on koolis head, nt pilliõpe lisab koolile väärtust.

ü  Koolipere suhtleb omavahel vahetult ja vabalt.

ü  Koolil on kõrge võimekus koostööks kogukonnaga.

ü  Koolil on hea õpikeskkond (tehnilised vahendid).

ü  Kooli suurepärane õuesõppe keskkond pakub mitmekesiseid võimalusi.

ü  Kool asub turvalise Vääna-Jõesuu kandi keskmes.

ü  Kooli söökla pakub maitsevat ja tervislikku sööki.

 

Kooli tegevust takistavad sisetegurid (nõrkused)

ü  Erialaõpetajate vähesed valikuvõimalused koolis.

ü  Koostöö töötajate vahel on kujunemisjärgus.

ü  Traditsioone on veel vähe kujunenud.

ü  Meditsiiniõe teenus vähene kättesaadavus.

ü  Uue kooli kujundamisele kulub esimestel aastate palju energiat.

ü  Puudub tegus naabrivalve piirkond.

ü  Vähestest valikuvõimalustest on tingitud madalamad nõuded kvalifikatsioonile.

ü  Sõitvate õpilaste päevakava sõltub bussiliiklusest.

ü  Koolimaja läheduses olevas pargis on lagunenud ja ohtlikud hooned.

 

Ohud

ü  Raskused vajadusel tundide asendamisega (asendusõpetjate nappus).

ü  Kooli suunatakse suurematest koolidest probleemseid õpilasi.

ü  Osades õpilaste aastakäikudes on vähe lapsi.

ü  Kooli pädevustesse hoolekogu, lapsevanemad, kogukonna sekkumine.

ü  Sissemurdmine, vargus, vandalism kooli territooriumil.

ü  Veekogude jääl kõndimine on õpilastele ohtlik.

 

Võimalused

ü  Olla hea õppetegevuse ja kasvatusega väike kool.

ü  Luua hea kaasaegne õppekeskkond.

ü  Teha asju uut moodi.

ü  Pakkuda häid võimalusi eneseteostuseks.

ü  Kasutada väikese kooli eeslist - individuaalset lähenemist õpilastele.

ü  Kõik õpilased laulavad lastekooris, koorilaul on tunniplaanis.

ü  TUGEVADADA õuetundide ja õuevahetundidega laste tervist ja füüsilist arengut.

ü  Pakkuda mitmekest huvitegevust peale tunde.

ü  Anda eakatele võimalusi vabatahtlikuks panustamiseks kooli tegemistesse.

 

Missioon

Vääna-Jõesuu Kooli missiooniks on pakkuda õpilasele arenguks parimat võimalikku õppekeskkonda.

 

Visioon

Vääna-Jõesuu Kool on hea mainega kool, kus töötavad säravad professionaalsete kutseoskustega isiksused. Kooli lõpetajad tulevad hästi toime järgmistel haridusastmetel, kohanevad kiiresti õppe-;Töö- ja Elukeskkonna muutustega.

 

Põhiväärtused

Kooli põhiväärtusteks on keskendumine lapse arengule ja lapsekesksed kasvatus- ja õpetamismeetoditele.

Meie kooli väärtusteks on:

ü  terved ja sõbralikud suhted;

ü  turvalisus;

ü  tervisedendus rohke liikumise ja tervisliku toiduga;

ü  õpetajate, õpilaste, vanemate ja kogukanna koostöö;

ü  õpetajaskonna tugevus ja professionaalsus;

ü  kaasaegne õpikeskkond.

 

Tunnuslause

Kooli tunnuslauseks on: „Märkan ja olen märgatud"

 

Me püüame selle poole, et märgata iga last, tähelepanelikud üksteise suhtes on töötajad ja õpilased.

 

KOOLI HETKESEIS JA PARENDUSVALDKONNAD

 

 

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine

Kooli arenduse ees vastutab direktor kaasates kõiki kooli töötajaid. Sisehindamise tulemustest lähtuvalt püstitatakse eesmärke, uuendatakse igal aastal tegevuskava. Sisehindamine tagab kooli eesmärgistatud tegevuse. Kokkuvõte sisehindamise tulemustest tehakse igal aastal augustis. Sisehindamise alusel koostatava õppeaasta tegevuskava tegevustega tagatakse püstitatud eesmärkide täitmine.

Parendusvaldkonnad aastani 2017

Koolijuhi eesmärgiks on organisatsiooni loomine, mida iseloomustab teadmiste juhtimine ja jagamine läbi pideva õppimise, innovatsiooni ja parendamise. Selleks luuakse ja tehakse pidevalt toimivaks kvaliteedi juhtimise süsteem.

ü  Kooli tegevuste planeerimisele kaastakse kõiki osapooli (õpetajad, töötajad, vanemad, hoolekogu, vallavalitsus);

ü  Pidev tegevus kooli maine tõusu nimel;

ü  Valmistumine 144 õpilase õppimisele koolis. Õpilaste arv saavutab 2018. aastaks maksimaalse taseme. Lisaks tuleb mahutada üks paralleelklassikomplekt ja väikeklass;

ü  Järelevalve ettekirjutuste täitmine ja valmisolek uuteks välishindamisteks;

ü  Töötajate pidev teavitamine kooli arengut mõjutavatest teguritest ja nende kaasamine otsustusprotsessidesse.

 

Personalijuhtimine, koolitused ja meeskonnatöö

 

Hetkeseis

Kooli kõik ametikohad on komplekteeritud. Kolmel õpetajal on pooleli magistriõpe. Toimuvad iganädalased töökoosolekud ja toimib koostöö ürituste korraldamisel. Koolitustel olnud annavad teavet edasi kolleegidele.

Parendusvaldkonnad

ü  Uue personali värbamise eesmärgiks kvalifitseeritud ja motiveeritud õpetajaskond ning abipersonal. Värbamisprotsessis (vajame vähemalt üht uut õpetajat igal sügisel) eelistame kollektiivi võimekustele lisaväärtust pakkuvaid ja areneda soovivaid õpetajaid.

ü  Täiendkoolituse korraldamine lähtuvalt sisehindamise tulemustest ning personali ootustest. Täiendkoolitus toimub pakutavate koolitus-programmidena riiklike tellimuste saanud ülikoolide poolt, Harku valla teiste haridusasutuste poolt ja ka regulaarse sisekoolitusena oma koolis. Vajalikud koolitusteemad on IKT võimaluste rakendamine õppes, meeskonnatöö ja  aktiivsed õppemeetodid. Kord nädalas toimuvatele koolitustel jagatakse kolleegidele huvipakkuvat infot. 

ü  Meeskonnatöö õppimine ja kasutamine Nt õpilase probleemidele otsitakse lahendusi õpetajate töögrupis. Kooli projektid ja üritused arutatakse läbi töökoosolekutel ja õppenõukogu koosolekutel.

 

Õpikeskkonna kujundamine

 

Olemasolev olukord

  • Ruumid ja õueala

Kooli ruumiprogramm on sobiv 6-klassiliseks kooliks. Koolimaja ja selle vahetu ümbrus on puhas ja korras. Kahjuks on läheduses asuv risus park ja vanad pioneerilaagri hooned on õpilastele terviseriskiks. Lagunenud puithooned kooli vahetus naabruses on ka tuleohu allikaks. Koolimaja ümber puudub piire, maja sulandub hästi loodusesse, on avatud staadionile. Kooliesine parkla ja kergliiklustee bussipeatusse on heas korras. Koolil on 220-meetrine ebatasase murukattega staadion. Valminud koolihoones on ehituspraaki, mida on suudetud osaliselt parandada. Vaegtööde nimekiri on ehitajale esitatud.

  • Turvalisus

Tagatakse valvesignalisatsiooni, turvakaamerate ja uste lukustamisega.  Kooli hoone ja õueala on turvalised ja vähese liiklusega ilusas looduslikus keskkonnas. Valveleping on G4S-ga.

  • Õppevahendid

Õppimisvõimaluste mitmekesistamiseks on pedagoogidel ja õpilastel võimalik kasutada tundides ning tunnivälisel ajal õpiülesannete lahendamiseks  IT-vahendeid: kõigis klassides on õpetajatel arvutid, projektsiooniseadmed, dokumendikaamerad, ekraanid ja kiire internetiühendus. Kool on varustatud liikuva arvutiklassiga. Siiski napib koolil õppevahendeid ja õppekirjandust. Loodusõpetuse välitundide pidamiseks pakub head võimalust rikkalik looduslik keskkond kooli ümber: jõgi, park, erilaadsed metsad. Koolis on rakendatud õuevahetund, võimalusel toimuvad ainetunnid õues.

 

Parendusvaldkonnad

  • Ruumid ja õueala

Staadion vajab rekonstrueerimist. Puudu on laste mänguväljak, liivakast ja kaugushüppekast. Porisel ajal sportimiseks  kavatsetakse rajada kunstmuru harjutusväljak mõõtmetega 20 * 30 m. Plaanitakse rajada võrkpalliplats kunstmuruga ja teisaldatavate postidega.

  • Turvalisus

Vajalik on korrastada ja lastele ohutumaks teha kooli lähedal olev park, lammutada ohtlikud hooned ja vanad kiiged. Jätkata tuleb jalgratturikoolitustega.

  • Õppevahendid

Võimaluste otsimine mikroskoopide soetamiseks, esimese valikuna meditsiiniasutustelt annetuste teel. Jätkatakse loodusteemaliste näitvahendite kollektsiooni loomist (topised, luustikud, loomade tegutsemisjäljed). Täiendatakse raamatukogu teatmeteoste ja õppenõukogus kokkulepitud kohustusliku kirjandusega.

 

Õpetamine, õppimine, kasvatamine

 

Olemasolev olukord

Kooli õppekava on õppe- ja kasvatustöö aluseks ja vastab riiklikule õppekavale. Õppekava arendustegevus ja uuendamine on pedagoogilise personali koostöö üks prioriteete. Õppekava valmis aastal 2014. Seoses riikliku õppekava muutusega tehakse koolile uut õppekava, tähtaeg 2015. aasta juunis.

Õpetajate töökavad on koondatud kooli sisevõrgus olevasse kausta, mida kõik õpetajad täiendavad oma ideede ja õnnestunud praktikanäidetega. Õppeained on jagatud erinevate õpetajate vahel. Töökava uuendatakse pidevalt, viiakse kooskõlla uueneva õppekirjandusega ja muudetakse vastavalt õppekavale.

HEV õpilaste toetamisel tagatakse tugisüsteemidega kõigi õpilaste edasijõudmise. Õpiraskustega õpilased suunatakse õppenõukogu otsusega pikapäevarühma. Õpilaste toetamiseks ning edukaks toimetulekuks töötab logopeed. 1. septembril 2014 loodi väikelass, kus õpib kaks 4. ja üks 2. klassi õpilane.

Parendusvaldkonnad

ü  Kooli õppekava uuendus tehakse seadusandlusega ettenähtud tähtajaks - 1.09.2015. 

ü  Õpetajate töökavade kogu täiendatakse igal õppeaastal (igal õpetajal 40 näidistunni kirjeldust), materjalid on kättesaadavad kooli sisevõrgus.

ü  HEV õpilaste toetamine jätkub väikeklassis ja õpetajate iganädalaste ainekonsultatsioonidena. Vajadusel suurendaks logopeedi tundide arvu ja tehakse individuaalseid õppekavu.

 

Koostöö

 

Olemasolev olukord

ü  Pere on kooli kõige olulisem partner õpilase ea- ja võimetekohase arengu kindlustamisel. Kontaktid vanematega on koolil head, klassijuhatajad vahetavad teavet lastevanematega listis. Lapsevanemad külastavad kooli sageli. Kooli tegevuskavas planeeritakse mitmeid üritusi lastevanemate osavõtul (sügislaat ja –matk, isadepäev, jõulukontsert, kevadmatk).

ü  Kool ja küla kogukond on heas kontaktis. Külaseltsidele on kooli ruumid koosolekuteks tasuta. Muudeks üritusteks on kehtestatud rendihinnad: klass 5€, söökla 10€ ja saal 30€ tunnis. Seltsidele on kasutamiseks arvuti ja kokkuleppel juurdepääs kõigele vajalikule. Loodud võimaluste tõttu koolise ei vaja kogukond eraldi hoonet. Koostöös külaseltsiga on koolil (KOP-projekt) korralik helivõimendus.

ü  Kooli hoolekogu on kooli tegevust analüüsiv, toetav ja otsustusprotsessides osalev. Hoolekogu on 8 –liikmeline: 6 lapsevanemat, kohaliku omavalitsuse ja õpetajaskonna esindaja. Koosolekud toimuvad kord kvartalis.

ü  Kool ja omavalitsus – Harku Vallavalitsusega on koostöö hea. Õpetajaid on võimalik täiendavalt motiveerida, omavalitsus lisab oma eelarvest 10% riigi poolt kaetavatele palgavahenditele.

ü  Suhtlemine avalikkusega - kooli tegevus on kajastatud Harku valla ning kooli kodulehel www.vjk.edu.ee. Aktiivselt kasutatakse võimalusi kajastada kooli tegemisi väljaandes Harku Valla Teataja.

Parendusvaldkonnad

ü  Peredega koos korraldatakse kevadised heakorratalgud (loodetavasti kujunevad traditsiooniks).

ü  Kohaliku kogukonna noori kaasatakse kooli staadioni hooldamisse ja Vääna-Viti hooldekodu kliente kaasatakse heakorratöödele.

ü  Hoolekogu suunatakse oma koosolekuid juhatama ja protokollima, seni on seda teinud kooli esindajad.

ü  Omavalitsuselt oodatakse kooli rahastamise tõhustamist.

ü  Suhtlemisel avalikkusega panustatakse uuele kodulehele, mida täiendatakse vastavalt laienenud võimalustele ja selgitatud vajadustele.

 

TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2015 – 2017 

 

Eestvedamine ja juhtimine

 

Eesmärgid

ü  Jätkata kujunemist arenevaks ja õppivaks organisatsiooniks.

ü  Kasutada maksimaalselt kollektiivi potentsiaali ja keskkonna võimalusi.

 

 

Tegevus

2015

2016

2017

vastutaja

Läbiviija/partner

1.

Arengukava uuendamine

   

X

direktor

personal

2.

Kvaliteedijuhtimise süsteemi juurutamine

x

x x

 

direktor

 

3.

Kooliümbruse detailplaneeringu ettepanekud

x

   

direktor

õppejuht

4.

Kooliümbruse detailplaneeringu eluviimine

 

x

X

direktor

vallavalitsus

5.

Õppekava läbivaatus, uuendamine (tunnijaotusplaani muutmine)

x

x

X

õppejuht

õpetajad

6.

Sisehindamise läbiviimine ja analüüsimine

x

x

X

direktor, õppejuht

personal

7.

Kooli dokumentatsiooni korrastamine, EKIS

x

x

X

direktor, õppejuht

õppejuht

8.

Raamatukogu arvestuse sisseseadmine EKIS –s

x

   

õppejuht

 

 

 

Personalijuhtimine

 

Eesmärgid

ü  Kujundada personal laste vajadustega rohkem arvestavaks.

ü  Saavutada toetamise ja motiveerimisega personali märgatav arenguhüpe.

ü  Saavutada märgatav meeskonnatöö taseme tõus.

 

 

Tegevus

2015

2016

2017

vastutaja

Läbiviija/partner

1.

Personalivajaduse hindamine

x

x

X

direktor

õppejuht

2.

Personali rahulolu-uuringu läbiviimine

x

x

X

direktor

õppejuht

3.

Arenduskoosolekute läbiviimine

x

x

X

direktor

õppejuht, õpetajad

4.

Täienduskoolituse kavandamine

x

x

X

õppejuht

direktor, õpetajad

5.

Täienduskoolituse tulemuslikkuse hindamine

 

x

 

õppejuht

direktor, õpetajad

6.

Sisekoolituste korraldamine

x

x

X

õppejuht

direktor, õpetajad

7.

Harku valla haridusasutustes korraldavatest koolitustest osavõtt

x

x

X

õppejuht

direktor, õpetajad

8.

Töökogemuslikud kohtumised teiste haridusasutustega

x

x

X

direktor, õppejuht

õpetajad

9.

Ametijuhendite läbivaatamine, uuendamine

x

 

 

direktor

personal

10.

Arenguvestluste läbiviimine personaliga

x

x

X

direktor

personal

 

ü  Täienduskoolituse eesmärgiks on personali professionaalsete oskuste kõrge tase. Koolitajatest eelistatakse ülikoole ja/või tasuta koolitusi.

 

 

Teema

2015

2016

2017

Adressaat

Koolitusasutus

1.

Kujundav hindamine

x

   

kõik õpetajad

 

2.

Hädaolukorra plaani täitmine

õppused- tuleõnnetuse korral, ründe korral

x

x

X

kogu personal

 

3.

Koostöö alused

x

x

X

kogu personal

 

4.

Kooliümbruse loodus

x

   

kõik õpetajad

 

5.

Aktiivõppemeetodid

x

x

X

   

6.

Virtuaalsed õpikeskkonnad

 

x

 

kõik õpetajad

 

7.

Töötervishoid ja tööohutusalane täiendõpe

x

 

X

kogu personal

 
 

 

Ressursside juhtimine ja õpikeskkonna kujundamine

 

Eesmärgid

ü  Tagada õpikeskkonna turvalisuse märgatav kasv.

ü  Saavutada õpikeskkonna kaasajastamise märgatav tõus.

 

 

Tegevus

2015

2016

2017

vastutaja

Maksumus

1.

Õmblusklassi ja õppeköögi sisseseadmine

x

   

direktor

1000

2.

Tahvelarvutite soetus lisaks õpilaste omadele

   

x

direktor

1000

3.

Saali sisustuse täiendamine, lavakardinad

x

   

direktor

800

5.

Jalgrattakoolitus

x

x x

x x

direktor

1000

6.

Staadioni ja pargi ala korrastamine vastavalt detailplaneeringule

 

x

x

direktor

4000

7.

Suusakomplektide soetamine

x

 

x

direktor

Selgub pakkumisel

8.

Õueklassi töökohtade loomine

x

   

direktor

100

9.

Ehituspraagi kõrvaldamine

 

x x

 

direktor

 

10

Mängu-ja palliväljakute rajamine.

x

 

 

direktor

Selgub pakkumisel

 

Õppe- ja kasvatusprotsess

 

Eesmärgid

ü  Saavutada märgatavat edu õppe- ja arendustegevuse korraldamisel laste vajadustega arvestavaks.

ü  Luua uusi võimalusi andekate õpilaste ja HEV laste arenguks.

ü  Saavutada olukord, kus koolis luuakse lõpetajatele tugev alus elukestvaks õppeks, tööalaseks karjääriks ja isiklikuks eluks.

ü  Saavutada märgatav õpilaste ettevõtlikkuse kasv

ü  Saavutada olukord, kus õpilased määratlevad end kodanikuühiskonna liikmetena.

 

 

Tegevus

2015

2016

2017

vastutaja

Läbiviija/partner

1.

Kooli õppekava uuendamine

X

 

 

õppejuht

Õpetajad

2.

Õpetajate töökavade analüüs ja muutmine vastavalt kooli õppekavale

x

 

 

õppejuht

Õpetajad

3.

HEV laste, s.h andekate laste vajaduste välja- selgitamine, vastavate huviringide avamine, individuaalõppekavade koostamine

x

x

X

õppejuht

õpetajad, logopeed, ringijuhid

4.

Kodukorra läbivaatus ja uuendamine

x

 

X

õppejuht

õppenõukogu, hoolekogu

5.

Õpilaste osalemine piirkondlikel, maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel, konkurssidel ning festivalidel

x

x

X

õppejuht

õpetajad, ringijuhid

6.

Kohalikes ja rahvusvahelistes projektides osalemine

x

x

X

õppejuht

õpetajad

7.

Osalemine kunstimuuseumite pakutavates kunstiprojektides

x

x

X

õppejuht

õpetajad, ringijuhid

8.

Koolikoori hea taseme saavutamine

x

   

õppejuht

õpetajad

9.

Koostöö sisseseadmine Eura valla Kiukaisten kooliga

x

       

 

Koostöö huvigruppidega

 

Eesmärgid

ü  Saavutada huvigruppidega koostegutsemise tulemuste märgatav tõus (laps, lapsevanem, õpetaja, kool, vallavalitsus, kogukond).

ü  Saavutada lastevanemate kooliga rahulolu kasv.

ü  Olla avatud kõikidele kooli huvigruppidele.

ü  Suurendada lastevanemate kaasamist kooli tegevustesse.

ü  Saavutada vanemate vajaduspõhise nõustamise kasv.

 

 

Tegevus

2015

2016

2017

vastutaja

Läbiviija/partner

1.

Kodulehekülje uuendamine

X

   

direktor

di direktor

2.

Tegevuse kajastamine meedias

X

x

x

direktor, õppejuht

õpetajad

3.

Arenguvestluste läbiviimine lastevanematega

x

x

x

õppealajuhataja

klassijuhatajad, lapsevanemad

4.

Lastevanemate koosolekute läbiviimine koos koolitusega

x

x

x

direktor, õppejuht

õpetajad

5.

Hoolekogu koosolekud 4x aasta jooksul

x

x

x

hoolekogu esimees

direktor

6.

Koostöö Harku valla teiste haridusasutustega

x

x

x

Direktor, õppejuht

Harku valla haridusasutused

7.

Lastevanemate koolitamine

x

x

x

õppejuht

õpetajad

8.

Rahulolu-uuringu läbiviimine lastevanemate hulgas

x

x

x

direktor

hoolekogu

9.

Koostööprojekt kohalike MTÜ-dega.

x

x

x

direktor

Vääna-Jõesuu külaselts, Türisalu Spordiklubi

 

 

ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

 

ü  Arengukava uuendamise eest vastutab kooli direktor.

ü  Arengukava ja tegevuskava on koostatud kolmeks aastaks.

ü  Arengukava täitmist analüüsitakse vähemalt kord aastas, samas tehakse ka muudatusi ja täiendatakse tegevuskava ühe aasta võrra nii, et ei katkeks järjepidevus.

ü  Arengukava täitmist ja muudatuste tegemist arutatakse õppenõukogus ja hoolekogus.

ü  Kooli arengukava kinnitamine ja arengukava muudatuste kinnitamine viiakse läbi vastavalt Harku vallas arengukavade menetlemise korrale.


Arengukava on kiitnud heaks kooli õppenõukogu 7. jaanuaril 2015 ja kooli hoolekogu 8. jaanuaril 2015.

Harku Vallavolikogu kinnitas arengukava 30.04.2015.

 

Eddi Tomband /digiallkirjastatud/                                                                        04.05.2015