« Tagasi

Vanemate hinnang koolile kevadisel küsitlusel.

Unistuste Vääna-Jõesuu Kool

Vanemad:

Kool, kus klassid oleksid piisava väiksusega, et õpetaja jõuaks iga lapse individuaalsusega arvestada. Koolis toimuks palju õuesõpet ja toimuks erinevaid kooliväliseid tegevusi igasugustele huvidele.

Rahulik atmosfäär, head treeningplatsid õues kooliplatsil, et ei peaks spordipäeva veetma mere ääres liivas joostes.

Seest sama puhas ja värske kui selle ümbrus, oma tööd armastavate õpetajte ja naerusuiste õpilastega.

Hea pikapäeva toiduga

Veel parem, kõik saavad hästi läbi, rohkem huvitegevuse valdkondi ja eraldi vanusegruppidele erinevad huviringid ja trennid.

Selline kus lapsed tunneksid tõesti rõõmu koosveedetud päevast.

kaasatav ja hooliv. Aga tegelikult, kui võrrelda varasemaga, ta ongi juba unistuste kool. Kiidan!

Ongi juba üsna unistustelähedane.

Sõbralik ja silmapaistvalt heade õpitulemustega mida suhteliselt väikestes klassikollektiivides võiks olla lihtsam saavutada. Klassi väga ebaühtlase taseme korral (mis on kodukooli arusaadav probleem) jaotada klass võimalusel kaheks-kolmeks grupiks ja anda erinevaid tööülesandeid, et tublimatel ei hakkaks igav ja nõrgematel ei tekiks käega löömise tunnet.

Kindlasti jätkata õuevahetunniga ja suure rõhuga kehalisele kasvatusele, võimalused selleks on suurepärased.

Soe ja positiivne, innustav ja tunnustav keskkond lapse arenguks.

Ei suurene õpilaste arvu poolest.

kus lapsevanemad oleksid rohkem kaasatud ning kus oleks rohkem võimlesmise, sporditegemise ja liikumisvõimalusi ka huvitegevuse raames

Kool, kus toimuks võimalikult praktilise elulähedase suunitlusega õpe, rohkem arutelusid, isetegemist ning vähem töövihikute täitmist. Kool, kus enamik õppetööst toimuks koolis ja vähemalt nädalavahetused oleksid kodus õppimisest vabad (v.a lugemine). Kool, millel on head võimalused osta erinevaid õppevahendeid, mis võimaldaksid õpet huvitavalt läbi viia.

Mida tuleks teha, et Vääna-Jõesuu Kool (veelgi) paremaks muuta?

 

Lapsi, kes on akadeemiliselt võimekamad, võiks pisut rohkem toetada ja suunata. Praegu läheb suurem "aur" sportlikele tegevustele ja õpetajate tähelepanu klassi problemaatilistele lastele.

Iga ilmaga ei ole hea õuevahetundi pidada, sellepärast ka lapsed tihti haiged.

Toetada õpetajaid, et kõik tunneksid end hästi ja väärtuslikena.

Ehitada kooli juurde lisatiib väiksemate ruumide ja lisakabinettide jaoks. Hoida neid õpetajaid, kes on oma töös väga head. Luua õueriiete kuivatamiseks vajalikud tingimused.

Tuleks pöörata rohkem tähelepanu loovusele ja loomisele

Rohkem kaasata kogukonda

Rohkem õuesõppe tunde, erinevate ainete omavahelist integreerimist ja seda just läbi õues avastamise. Klasside jagamine väiksemateks gruppideks vastavalt tasemele.

Väikesel koolil on võimalus lapse individuaalseid võimeid paremini hinnata ja igaüht vastavalt suunata ja tunnustada.

Probleemide korral kaasatakse vanemaid, rakendatakse mõjutusmeetmeid.

rohkem koostööd ka Tallinna linnas elavate lastevanematega

Kaasata senisest veelgi rohkem õppijaid erinevatesse ühistegevustesse (osa neist võiks olla ka kohustuslik nt iga õppija peaks valima aasta jooksul paar projekti, milles osaleb). Leida senisest enam võimalusi projektitaotluse kirjutamiseks (õpetajate koolituseks, meeskonnatööüritusteks, õppijate üritusteks, vahendite ostuks jms)