« Tagasi

Vääna-Jõesuu Kooli lastevanemate üldkoosoleku protokoll

Toimus 4.10.2017, 18.00-18.35, koolimajas.

Osales 81 vanemat.

Koosolekut juhatas direktor Eddi Tomband, protokollis  Eneli Varusk.

 

Päevakord:

1.       Hoolekogu esimehe aruanne

2.       Kokkuvõte tehtust ja lähemad eesmärgid

3.       Hoolekogu liikmete valimine

 

Arutelu ja otsused:

1.       Hoolekogu esimehele esitati küsimus kuuenda klassi avamise kohta. Esimees selgitas olukorda ja põhjuseid, miks otsustati kevadel 6.klass meie koolis säilitada, kuigi selles klassis õpib vähe õpilasi. 

2.       Direktor andis ülevaate ja selgitas pikemalt uue arengukava vormi, mille kohta tehti vanematega ka grupitöö.

3.       Uued hoolekogu liikmed valiti salajasel hääletamisel. 1. klassi vanemate esindajaks sai Gert Nurme ja 6. klassist Ain Kristel. Hoolekogust lahkus Tanel Pullisaar, kelle laps lõpetas kooli.

 

Vanemate grupitöö

Lastevanemate koosolekul oli grupitöö, mis aitas mõista peatselt valmivat kooli arengukava uuenduslikku vormi. Tuli hinnata grupi taset ja seada eesmärgid lapse hea käitumise toetamisel. Valikud olid:

 

Lapse hea käitumise toetamine
on piiratud: 
üksikute juhuslike ja vanemate vahel koordineerimata algatustega, juhtumipõhine, puudub järjekindlus, lapsel puuduvad kodus kindlad reeglid. Sageli ei tea vanem, kus laps on või mida teeb.
on rikastatud:
kokku on lepitud piirides, järjekindlalt korrigeeritakse heatahtlikult käitumisvigu, lapsega vesteldakse ja arutatakse hea käitumise eeliseid, rakendamisel saadud esmaseid kogemusi ja tulemusi on analüüsitud ja kommunikeeritud. 
on täiustatud
Kodus ja lapse vahel on viisakad suhted, ebakõlade lahendamiseks on olemas rutiin. Vanemal on lapse jaoks aega. Lapsel on osa pere tegevuste planeerimises. Leitakse aega koos analüüsida konfliktsituatsioone koolis ja mujal. Laps käitub hästi ka järelvalveta 
on ümbermõtestatud: 
vaadatakse lapse arengut laiemalt. Planeeritakse lapse aeg keskkondades, mis soodustavad head käitumist (huviringid, sotsialiseerumisgrupid). Vanema ja lapse vahel on usalduslik suhe, veedetakse palju aega huvitavalt koos
on võimestatud: 
saavutatud tulemuste edulood on kommunikeeritud avalikkusele, osaletakse kooli, valla, riigi ja rahvusvahelistes võrgustikes. Vanem lööb kaasa kooli tegevustes, tema mõju hea käitumise toetamisele ei piirdu oma lapsega. Jätkusuutlikkus leidnud praktikas kinnitust.

Kahel grupil oli tase rikastatud, neljal täiustatud ja üheksal ümbermõtestatud.