VÄÄNA-JÕESUU KOOLI HOOLEKOGU

 

Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, ning teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhimäärusest ning käesolevast põhimääruses.  Muutunud on meie valla hoolekogu valimise ja töö kord. Vt.https://www.riigiteataja.ee/akt/405052017024 

 

Vääna-Jõesuu kooli hoolekogu koosseis õppeaastal 2018/2019

1) Andrus Tamm (lastevanemate esindaja);
2) Heidi Jürisoo (lastevanemate esindaja);
3) Dagmar Agu-Kruusmaa (lastevanemate esindaja);
4) Leanne Tohv (lastevanemate esindaja);
5) Annemai Küünemäe (lastevanemate esindaja);
6) Gert Nurme (lastevanemate esindaja);
7) Helar Heinpõld (lastevanemate esindaja);
8) Krista Kirikall (õpetajate esindaja);
9) Maris Viisileht (pidaja esindaja).