VÄÄNA-JÕESUU KOOLI HOOLEKOGU

 

Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, ning teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhimäärusest ning käesolevast põhimääruses.  Muutunud on meie valla hoolekogu valimise ja töö kord. Vt.https://www.riigiteataja.ee/akt/405052017024 

 

Vääna-Jõesuu kooli hoolekogu koosseis õppeaastal 2017/2018

 

 

 

Andrus Tamm (lapsevanem),  andrus.tamm.ee@gmail.com

Heidi Jürisoo(lapsevanem),  heidi.jyrisoo@mail.ee

Dagmar Agu-Kruusmaa (lapsevanem,esimees),  dagmar@kyladeselts.ee

Leanne Tohv (lapsevanem), leannetohv@gmail.com

Annemai Küünemäe (lapsevanem),   annemai@laomaailm.ee

Gert Nurme  (lapsevanem), gert.nurme@doublered.ee

Ain Kristel (lapsevanem), ikristel@hot.ee

Annely Ristikivi, (õpetaja), annely@vjk.edu.ee.

Maris Viisileht (vallavolikogu esindaja, aseesimees)maris.viisileht@harku.ee