VÄÄNA-JÕESUU KOOLI ÕPPENÕUKOGU

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

 

Vääna-Jõesuu

30.august 2018. a nr 2-18

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 10.00

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 11.30

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Eddi Tomband

Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Eneli Varusk

 

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekul puudunud õppenõukogu liikmete nimed

 

Õppenõukogu liikmete nimed (koos märkega osalemise või puudumise kohta):

Ees- ja perekonnanimi

Märge osalemise või puudumise kohta

Eddi tomband

kohal

Eneli Varusk

kohal

Julia Kasintseva

kohal

Annely Ristikivi

kohal

Krista Kirikall

kohal

Anne Anveldt

kohal

Sirje Pilliroog

kohal

Katre Sinisalu

kohal

Evelin Sulaoja

kohal

Angela Loot

kohal

Kristel Pall

kohal

Maret Hein

puudub

Kaido Kreek

puudub

Haivi Sepp

kohal

 

 

Kinnitatud päevakord ja kokkuvõte

 

1. Kooli õppekava paranduste läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta. Läbiarutatud muudatused:

a. Hindamiskorralduse muudatused (Vt Lisa 2. "Hindamise korraldus")

b. Õppekorraldus (Vt Lisa 1. "Õppekorraldus")

c. Kooli arengukava paranduste läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava ning selle muudatuste kohta

2. Kooli üldtööplaani kinnitamine

a. Kinnitati kooli üldtööplaan

3. Otsustada õpilase klassikursust kordama jätmine

a. Otsustati jätta xxxxxxxxxxxx klassikursust kordama. 

4. Otsustada õpilase ülejärgmisse klassi üleviimine

a. Otsustati viia õpilane xxxxxx üle 3.klassi.

 

 

Eddi Tomband

Koosoleku juhataja

(allkiri)

Eneli Varusk

Protokollija

(allkiri)