31.08.21

PIKAPÄEVARÜHM VÄÄNA-JÕESUU KOOLIS

 

Pikapäevarühma töökorraldus (alus PGS § 38)

Vääna-Jõesuu Koolis töötab pikapäevarühm 1.-6.klassi õpilastele. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. Õpilased saavad oodata bussi, treeninguid, huvialaringe jne. 

Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor, määrates seal aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, õpilaste turvalisuse ja tervisekaitse nõuetest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma päevikut peab õpetaja elektrooniliselt Stuudiumis.

Pikapäevarühmas on võimalik osaleda koolipäevadel 12.40-15.45. 

 

Pikapäevarühma registreerimine

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu avalduse alusel. Huviringi registreerimise avalduse leiad SIIT:Avaldused tuleb saata kas aadressil kontakt@vjk.edu.ee või tuua õppejuhile või õpetajale. 

Pikapäevarühmast loobumiseks või avalduse muutmiseks tuleb avaldus kirjutada vabas vormis kooli meiliaadressil.

 

Pikapäevarühma tasu

Tasu on ühe päeva eest 50 senti. Näiteks kui Mari käib pikapäevarühmas esmaspäeviti (4xkuus), on tema kuutasu 2€. Kui Jüri käib pikapäevarühmas esmaspäeviti ja neljapäeviti (kokku 8xkuus), on tema kuutasu 4€. Kui aga Mari on haige, ei lisata teda sel ajal kohalolijate nimekirja ega arvestata nende päevadega arve koostamisel. Kui on aga mõnel nädalal vajadus olla pikapäevarühmas suurem kui tavaliselt, arvestatakse ka nende päevadega arve koostamisel. Arved väljastatakse igakuiselt.

 

Pikapäevarühma toitlustamine

Toitlustamine toimub lisatasu eest kell 14.20. Ühe toidupäeva maksumus on  70 senti. Pikapäeva sööjad märgitakse tabelisse klassijuhataja poolt hiljemalt kell 11.30. Kõik õpilased, kes soovivad pikapäeva toitu süüa, peavad teatama sellest klassijuhatajat hiljemalt kell 11.30.

 

Pikapäevarühma kodukord

  • Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama pikapäevarühma kodukorrast.

  • Õpilased vőivad lahkuda pikapäevarühmast vastupidiselt avaldusel märgitule ajale õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kirjalik kokkulepe (nt õpilaspäevikus). Õpilane teatab lahkumisest pikapäevarühma õpetajale. Pärast pikapäevarühmast lahkumist on õpilane lapsevanema vastutusel. 

  • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud kinni pidama klassiruumi kasutamise kodukorrast.

  • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad, elekter jne.

  • Pikapäevarühma õpilane peab käituma viisakalt, ei ole lärmakas ja agressiivne, ei jookse koolimajas ringi.

  • Pikapäevarühma õpilane mängib rühma tegevuse ajal ainult kooli õuel, järgides seejuures hea käitumise tavasid (ei loobi prahti maha, suhtub hoidvalt loodusesse jne.).

 

Pikapäevarühma päevakava

12.40-14.20 Tegevused huviringides. Mängud ja loomingulised tegevused õues (väga halva ilma korral osaliselt ka sees). Õppimine.

14.20-14.40 Söömine.

14.45-15.45Tegevused huviringides. Mängud ja loomingulised tegevused õues (väga halva ilma korral osaliselt ka sees). Õppimine.