8.03.16

Vääna-Jõesuu Kooli põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 31.01.2013 nr 1
jõustumine 01.09.2013

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja Harku Vallavolikogu 28. oktoobri 2010 määruse nr 16 "Harku valla kooli põhimääruse kehtestamise kord" § 3 lõike 2 alusel:

1. peatükkÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

  Vääna–Jõesuu Kooli (edaspidi kooli) põhimäärus sätestab:
 1) kooli nimetuse;
 2) kooli asu- ja tegutsemiskoha;
 3) kooli tegutsemise vormi;
 4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded;
 5) õppe ja kasvatuse korralduse koolis (sealhulgas koolis omandatava hariduse liik ja tase, õppekeel või õppekeeled, koolis toimuv statsionaarne või mittestatsionaarne õpe või mõlemad ning vajaduse korral koolis tegutsevad hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja rühmad);
 6) õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused (sealhulgas esimese õpilasesinduse valimise kord ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord);
 7) koolitöötajate õigused ja kohustused;
 8) majandamise ja asjaajamise alused.

§ 2.  Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Vääna–Jõesuu Kool. Ametlik lühend puudub.

§ 3.  Kooli asu- ja tegutsemiskoht

  Kooli asu- ja tegutsemiskoht on Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harjumaa 76909, Eesti Vabariik.

§ 4.  Kooli tegutsemise vorm

 (1) Kool on Harku Vallavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Kooli tegutsemise vorm on põhikool.

2. peatükkKOOLI HOOLEKOGU JA DIREKTORI ÜLESANDED

§ 5.  Kooli hoolekogu ülesanded

 (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 (2) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

 (3) Kooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja esindaja, õppenõukogu esindaja, õpilasesinduse nimetatud esindaja, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

 (4) Kooli hoolekogu:
 1) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;
 2) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust selle muudatuste kohta;
 3) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
 4) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli sisehindamise aruande kohta;
 5) nimetab oma esindajad komisjonide ja kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;
 6) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmeid riskide vältimiseks;
 7) osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
 8) teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 6.  Direktori ülesanded

 (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

 (3) Direktor kindlustab kooli tulemusliku töö ning kodukorra täitmise, juhib õppe- kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesindusega.

 (4) Kooli direktor:
 1) esindab kooli;
 2) juhatab ja korraldab kooli õppenõukogu tegevust;
 3) kutsub kokku vanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord õppeaasta jooksul;
 4) määrab kindlaks direktori asendamise korra;
 5) esitab Harku Vallavalitsusele kooli eelarve projekti;
 6) tagab kooli eelarve täitmise;
 7) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
 8) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 9) esitab kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente Harku Vallavalitsusele;
 10) lahendab talle õigusaktide ja töölepinguga pandud teisi küsimusi.

 (5) Direktoril on õigus moodustada nõuandvaid komisjone.

 (6) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

 (7) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

 (8) Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab Harku Vallavalitsus avaliku konkursi.

 (9) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestab Harku Vallavalitsus.

 (10) Kooli direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 7.  Kooli õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid.

 (3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

3. peatükkÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS

§ 8.  Koolis omandatava hariduse liik ja tase

 (1) Koolis toimub õppetöö põhikooli I ja II kooliastmes, mis võimaldab omandada põhihariduse I ja II kooliastmes riiklikus õppekavas või lihtsustatud riiklikus õppekavas kehtestatud põhihariduse standardile vastava hariduse.

 (2) Koolis õpetatavad valikõppeained määratakse riiklike õppekavade alusel koostatud kooli õppekavas.

§ 9.  Kooli õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 10.  Õppetöö vorm

  Koolis toimub statsionaarne õpe.

§ 11.  Õppeaasta

 (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

 (2) Õppeaasta koosneb neljast õppeveerandist ja koolivaheaegadest. Koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister määrusega.

 (3) Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva.

§ 12.  Klasside ja pikapäevarühmade täituvus

 (1) Klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis on 24 õpilast.

 (2) Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast. Vallavalitsus võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada suurema rühma täitumuse ülemise piirnormi.

§ 13.  Kooli vastuvõtt

  Kooli vastuvõtt toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja selle alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruses ning kooli kodukorras sätestatud tingimustel ja korras.

§ 14.  Koolist väljaarvamine

  Koolist väljaarvamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, selle alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruses ning kooli kodukorras sätestatud tingimustel ja korras.

§ 15.  Nädala õppekoormus, päevakava ja õppetund

 (1) Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva. Õpilaste nädala õppekoormus õppetundides on määratud kooli õppekavaga ja see ei või ületada seadusega ettenähtud suurimat lubatud koormust.

 (2) Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas, ringides ja stuudiotes korraldatavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust. Kooli päevakava kehtestab direktor.

 (3) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.

§ 16.  Hindamine

 (1) Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus hinne "5" on "väga hea", hinne "4" - "hea", hinne "3" - "rahuldav", hinne "2" - "puudulik" ja hinne "1" - "nõrk".

 (2) Kooli I kooliastmel võib õpilase hindamisel kasutada kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub numbriline ekvivalent. Kirjeldavate sõnaliste hinnangute kasutamine koolis sätestatakse kooli õppekavas.

 (3) Õpilaste käitumist ja hoolsust hinnatakse hindega "eeskujulik", "hea", "rahuldav" või "mitterahuldav".

§ 17.  Hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad ja klassid

  Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada erivajadustega õpilaste rühmi ja klasse.

§ 18.  Pikapäevarühmad

  Koolis on moodustatud pikapäevarühmad põhiharidust omandavatele õpilastele.

§ 19.  Õppekavaväline tegevus

 (1) Kool võib õppekavaväliselt korraldada:
 1) toitlustamist, sealhulgas õpilaste täiendavat toitlustamist lisaks põhikooli poolt tervisekaitsenõuete kohaselt korraldatavale toitlustamisele;
 2) huvitegevust erinevates vormides, sealhulgas ringides, stuudiotes, treening-gruppides ja muudes vormides;
 3) võistlusi, kontserte ja näitusi;
 4) õppematerjalide valmistamist, koostamist ja kirjastamist;
 5) ruumide rentimist ja majutust.

 (2) Õppekavavälise tegevuse korraldamise alused:
 1) koolis võivad töötada huviringid ja stuudiod;
 2) pikapäevarühmade, huviringide ja stuudiote juhendajad täidavad vastavalt pikapäevarühma või huviringipäevikut.

 (3) Õpilane või vanem osaleb õppekavavälise tegevuse kulude katmises käesoleva põhimääruse § 29 sätestatud tingimustel ja korras.

4. peatükkÕPILASTE NING VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 20.  Õpilaste õigused ning kohustused

 (1) Õpilaste õigused ja kohustused on sätestatud seadustes ja seaduste alusel vastu võetud õigusaktides, sealhulgas käesolevas põhimääruses.

 (2) Õpilastel on õigus:
 1) valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi;
 2) taotleda õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas muudatusi või kohandusi ja osaleda individuaalse õppekava koostamises;
 3) saada teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
 4) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
 5) kasutada rühma-, klassi- ja koolivälises töös kooli ruume, rajatisi ja vahendeid tasuta;
 6) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras.

 (3) Õpilased on kohustatud:
 1) osalema õppetöös;
 2) täitma kooli kodukorda;
 3) õppima vastavalt oma võimetele, täiustama pidevalt oma teadmisi ja oskusi;
 4) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, ilmutama kodanikutunnet;
 5) hoidma kooli kasutuses olevat vara ning ümbritsevat loodust;
 6) osalema vastavalt eakohastele võimetele kooli heaks tehtavas töös.

§ 21.  Õpilaskond ja õpilasesindus

 (1) Koolis on lubatud moodustada õpilasesindus.

 (2) Õpilaskonna moodustavad kõik kooli direktori poolt käskkirjaga õpilaste nimekirja arvatud õpilased.

 (3) Õpilaskonna kõik liikmed võivad esitada kandidaate õpilasesindusse ja osaleda õpilasesinduse liikmete valimistel.

 (4) Õpilasesindus valitakse teise kooliastme õpilaste hulgast.

 (5) Õpilasesinduse ülesanded ja õpilasesinduse valimiskorra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks kooli õpilaskond ning kinnitab direktor.

§ 22.  Õpilasesinduse põhimäärus

 (1) Õpilasesindusel on põhimäärus, milles sätestatakse:
 1) õpilasesinduse moodustamise kord;
 2) õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus;
 3) õpilasesinduse töökord.

 (2) Põhimäärus kiidetakse heaks õpilaskonna häälteenamusega.

 (3) Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks kooli direktorile.

§ 23.  Esimese õpilasesinduse valimise kord

 (1) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor, kes õpilaskonnalt laekunud kirjaliku taotluse alusel teavitab õpilasesinduse moodustamise aja ja koha vähemalt kaks nädalat ette kooli infotahvlil ning kooli koduleheküljel.

 (2) Esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul lihthääletamise korras. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool õpilaskonnast. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

§ 24.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanemal on õigus:
 1) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta. Kool on kohustatud võimaldama statsionaarses õppes õppiva õpilase vanemale juurdepääsu kooli valduses olevale teabele selle õpilase kohta. Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed oma veebilehel;
 2) Vanemale tehakse kooli kodukorras sätestatud korras teatavaks õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast;
 3) Vanemal on õigus saada teavet õpilase hinnetest;
 4) Vanemal on õigus pöörduda selgituste saamiseks või vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli hoolekogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, õiguskantsleri, kohtu ja muude asutuste või organisatsioonide poole.

 (2) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
 1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
 4) tegema koostööd kooliga käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
 5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne kohalik omavalitsus;
 6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
 7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

 (3) Kui vanem ei täida käesoleva paragrahvis sätestatud kohustusi, on vallavalitsus kohustatud kasutusele võtma vajalikud meetmed lapse õiguste kaitsmiseks.

5. peatükkKOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 25.  Koolitöötajad

 (1) Koolitöötajad on pedagoogid ja teised töötajad.

 (2) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

 (3) Pedagoogide tegevuse põhieesmärk on kindlustada koolis seaduses ja seaduse alusel kehtestatud nõuetele vastav õppe- ja kasvatustegevus. Nende tegevus tugineb õpilase ja õpetaja vastastikusele lugupidamisele ja üksteisemõistmisele ning koostööle vanematega.

 (4) Halduspersonali tegevuse põhieesmärk on kindlustada õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks vajalikud tugiteenused.

§ 26.  Koolitöötajate õigused ja kohutused

 (1) Töötajatel on õigus:
 1) anda soovitusi ja teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks;
 2) võtta vastu oma pädevuse piire ületavaid otsuseid juhtudel, mis nõuavad edasilükkamatut tegutsemist ja lahendamist;
 3) saada vajaduse järgi täiendusõpet.

 (2) Töötajatel on kohustus:
 1) teha töölepingus kokku lepitud ja ametijuhendis fikseeritud tööd ning täita ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust ja kooli direktori või tema volitatud isiku korraldustest;
 2) pidada kinni ette nähtud tööajast ja töödistsipliinist;
 3) täita töökaitse- ja tuleohutusnõudeid ning nõuda seda ka õpilastelt.

6. peatükkMAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

§ 27.  Kooli vara

 (1) Kooli valduses olev vara on Harku valla omand.

 (2) Kooli valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Harku Vallavolikogu kehtestatud korras.

 (3) Koolitöötajate ja õpilaste õigused ja kohustused kooli valduses oleva vara kasutamisel sätestatakse vajadusel kooli kodukorras, ametijuhendites ja töölepingutes.

§ 28.  Kooli eelarve

 (1) Koolil on oma eelarve, mis kinnitatakse Harku Vallavolikogu poolt vallaeelarve osana (alaeelarvena).

 (2) Kooli eelarve koostamisel, vastuvõtmisel, muutmisel ja täitmisel lähtutakse seadusest ja Harku valla põhimäärusest.

 (3) Kooli eelarve tulud moodustavad:
 1) eraldised riigieelarvest;
 2) eraldised Harku valla eelarvest;
 3) laekumised sihtasutustelt;
 4) asutuste, organisatsioonide, ettevõtete ja üksikisikute annetused;
 5) tulud kooli õppekavavälisest tegevusest.

§ 29.  Õppekavavälise tegevuse rahastamine

 (1) Üldjuhul toimub õppekavavälise tegevuse rahastamine kooli eelarvest.

 (2) Vanem võib osaleda õppekavavälise tegevuse kaasrahastamisel juhul, kui ta peab lapse arengu seisukohalt oluliseks lapse osalemist koolis korraldatavas tegevuses, mis ei ole kooli õppekava osa.

 (3) Õppekavavälise tegevuse kaasrahastamise taotluse esitab direktor hoolekogule, kes arutab selle läbi. Andes nõusoleku, määrab hoolekogu ka kaasrahastamise tingimused ning suuruse.

 (4) Vanem tasub õppekavavälise tegevuse eest Harku vallavalitsuse raamatupidamise poolt esitatud arve alusel.

 (5) Õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisest laekuvad summad kantakse kooli eelarve tuludesse.

§ 30.  Asjaajamise alused

 (1) Asjaajamine koolis toimub vastavalt asjaajamiskorrale, mille kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

 (2) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

 (3) Kooli raamatupidamine on vallavalitsuse tsentraliseeritud raamatupidamises.

§ 31.  Pitsat ja sümboolika

 (1) Koolil on Harku valla vapi kujutise ja oma nimega pitsat.

 (2) Kooli sümboolika ja selle kasutamise kord kehtestatakse kooli direktori käskkirjaga.

§ 32.  Aruandlus

  Kool esitab oma tegevuse kohta aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

7. peatükkRAKENDUSSÄTTED

§ 33.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2013.

Helikar Õepa
Volikogu esimees

← Tagasi | Üles ↑

Lehe valmimist toetas Euroopa Liit

Facebooki logo Facebook   Twitteri logo Twitter                   © Riigikantselei 2010
© Justiitsministeerium 2012

Riigi Teataja otsinguabi: 620 8148
Tagasiside: e-kiri

 

Toimetaja: EDDI TOMBAND