14.02.19

Vääna-Jõesuu Kooli hoolekogu koosoleku protokoll

9.01.2019 kell 18.40 -20.00

Osalejad:

 1. Dagmar Agu - lastevanemate esindaja, esimees, koosoleku juhataja
 2. Eddi Tomband – direktor , protokollija
 3. Andrus Tamm –lapsevanemate esindaja
 4. Maris  Viisileht – Harku valla esindaja, aseesimees
 5. Leanne Tohv–lastevanemate esindaja
 6. Heidi Jürisoo –lastevanemate esindaja
 7. Annemai Küünemäe- lastevanemate esindaja
 8. Helar Heinpõld- lastevanemate esindaja

Kohal ei saanud olla:

 1. Gert Nurme –lapsevanemate esindaja
 2. Krista Kirikall – õpetajate esindaja

 

 

Päevakord

 1. Õppekava muudatused
 2. Rahuloluküsitlus 2019
 3. Kooli eelarve 2019
 4. Hoolekogu-teemaliste dokumentide harmoniseerimine
 5. Hoolekogu tööplaan 2019
 6. Kooli arengukavas 2019 aastal tehtavate tegevuste tutvustus.

Arutelu ja otsused:

 1. Direktor tutvustas õppekava muutusi: 5. klassis lisandus 2 vene keelt kunsti ja muusika arvelt. Otsustati võtta õppekava muudatus teadmiseks
 2. Dagmar Agu tegi ettepaneku , et heaoluküsitluse korraldaks kevadel hoolekogu avatud platvormil. Oli küsimus direktorile, kus avaldati eelmised vastusd ja kas kool teab, kes vastas. Vastused avaldati kooli facebookis koos kommentaaridega ja võimalusel ettepanekuid arvestati. Arutelu ka selle üle, et küsitlusi ei toimuks liiga palju, kuna ka vald korraldab osades kevadel osades koolides küsitluse. Otsustati, et kool kaasab oma kevadise vanemate heaoluküsitluse korraldamisel hoolekogu.
 3. Direktor andis ülevaate eelarve kujunemisest ja vastas küsimustele.Eelarve võeti teadmiseks ja otsustati arutada 2020 aasta eelarvet oktoobris 2019.
 4. Dagmar Agu oli analüüsinud kooli hoolekogu põhimäärust, vallavolikogu määrust hoolekogu valimise ja töökorra kohta ning kooli põhimäärust. Oli mitu vastuolu. Maris Viisileht küsis, miks ei ole uut koosseisu veel vallavalitsusele esitatud. Eddi Tomband vastas, et ootas ära esimest koosolekut, kus oleks võinud muutuda ametid. Valla esindaja sõnul seda ei ole vaja teha ja taotlus koosseisu kinnitamiseks tuleb esitada kohe peale lastevanemate koosolekut.

Otsustati koguda 23. jaanuarini dokumentide muutmise ettepanekuid.

 1. Dagmar Agu tutvustas hoolekogu tööplaani projekti 2019 aastal.

Otsustati hoolekogu tööplaan kinnitada. (Lisa1)

 1. Direktor tutvustas arengukava 2019. aasta tegevusi.Oli küsimusi õpetajate arengu ja kooliaia kohta.

Otsustati võtta teadmiseks.

Uus koosolek otsustati korraldada 5. juunil 2019 kell 18.30

 

Koosoleku juhataja         Dagmar Agu

Protokollija                     Eddi Tomband