5.04.21

Vääna-Jõesu Kooli arengukava 2018-2021

 

Haridusasutus: Vääna-Jõesu Kool

Alustatud: august 2017.

Kinnitatud direktori poolt: 20.03.2018.

Arengukava täideviimise perioodi algus: 1.01.2018.

Arengukava täideviimise perioodi lõpp: 31.12.2021

Autorid: Eddi Tomband

Alusraport: Vääna-Jõesuu Kool arengukava raport, https://harku.digipeegel.ee/reports

Asutuse lühitutvustus

Üldandmed

Vääna-Jõesuu Kool asub Harku vallas Vääna-Jõesuus, Hiie tee 21 76909 ; www.vjk.edu.ee; kontakt@vjk.edu.ee. Koolitusluba nr 715HTM (välja antud 30.08.2013), registrikood 75038428. Koolis on võimalik omandada põhiharidust I ja II kooliastmes (1.– 6. klass). Õpilasi on 13.01.2018 seisuga 127.

 

Eripära.

Asume metsa ja staadioni vahel ning seepärast on head tingimused liikumiseks ja õuesõppeks.

Kooli põhiväärtusteks on keskendumine lapse arengule ja lapsekesksetele kasvatus- ja õpetamismeetoditele.

Visioon.

Vääna-Jõesuu Kool on hea mainega kool, kus töötavad säravad professionaalsete kutseoskustega isiksused. Kooli lõpetajad tulevad hästi toime järgmistel haridusastmetel, kohanevad kiiresti õppe-, töö- ja elukeskkonna muutustega.

Hetkeseisund.

Kooli kollektiivi arvates on meie tugevused ja nõrkused järgnevad:

Tugevused.

  1. Inspireeriv kooli ümbrus- asume parkmetsas, läheduses mets, jõgi ja meri. Loodus ja suur staadioni ala loovad head eeldused õuesõppeks ja liikumiseks. Kasutame seda eelist igapäevastes  50-minutilistes õuevahetundides
  2. Suur kooli saal ja uus maja.
  3. Tihe koostöö kogukonnaga. Külaseltsi ruum on koolimajas, koos tehtud mitmeid projekte (lauatennise laud õue, helivõimendus, discgolf) ja ühisüritusi (etendused, laadad, koolilõpupiknik).
  4. Majandame maja ise, mis nõub küll lisapingutust, kuid annab ka eelarvesse vahendeid.

Kitsaskohad.

      1. Ehitaja vaegtööd, eriti maakütte probleemid.

      2. Kooli väiksus, mis seab piirid huvihariduse mitmekesisusele.

Kõiki oma eeldusi üritame maksimaalselt kasutada. Kitsaskohtadest esimene on kavas enamuses lahendada 2018 suvel maja garantiitööde käigus ja teise osas aitavad naaberkoolid.

 

Arenguvaade koos tegevustega.

Peamised eesmärgid.

Valminud on ala detailplaneering, staadioni ala ja skatepargi ehitusprojektid.  Viime need aastaks 2021 jõudumööda ellu. Alustame ka kooliaia teemaga aastal 2018 ja lähiajal teeme ala haljastusprojekti, mis võimaldaks kooli territooriumis tutvuda enamuse Eesti looduslike puu-ja põõsaliikidega.

Aktiivsed õppemeetodid leiavad järjest rohkem tee klassiruumi ja õppimine õue. Õppeained on lõimitud ja toetuvad aina vähem trükitud õppevarale.

Tegevused esitatud eesmärkide saavutamiseks.

Staadioni ala projekt on kavas realiseerida 4 aasta jooksul. 2018 asfalteerime (60 000€) ja kujundame krossijooksu raja reljeefi,  tartaani valamine (45 000) ja  skatepark (20 000) 2019, muru uuendamine(20 000) 2020 ja mänguväljaku elementide paigaldus ja pururada (10 000€) 2021.

Igal aasta istutame kooli alale vähemalt 10 eestimaist puu-ja põõsaliiki, kujundades perioodi lõpuks looduse õpperaja.

Rajame alates 2018 sügisest kooliaed, kus klassid saavad teha taimedega praktilisi töid.

Loobume perioodi lõpuks trükitud töövihikutest igas klassis vähemalt kahes õppeaines ja kaks õppeainet on lõimitud.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arengukompass.

 

Eelarvestrateegia aastani 2021.

 

Nimi

2018

2019

2020

2021

2022

Vääna-Jõesuu Kool

266 000

256 000

250 000

250 000

250 000

Laste arv

126

144

144

144

144

Investeeringud

60 000

65 000

20 000

10 000

 

Personalikulud

179 000

189 000

199 000

209 000

190 000

Majandamiskulud

67 620

69 000

71 000

72 000

73 000

Majandamiskulud (arengukava tegevused)

2000

500

7000

7000

 

Projektide vahendid

1500

1500

1500

1500

 

 

 

Arengukava muutmine ja täitmisest aru andmine.

Arengukava muudatused ja täiendused tehakse koostamise ja kinnitamisega samas korras. Vähemalt kord arenguperioodi kestel annab direktor ülevaate arengukava täitmisest vallavolikogu haridusküsimustega tegelevale komisjonile.

 

Arendustegevused.

Tegevus                       Vastutaja    Algus      Lõpp       Maksumus Valdkond  Vahendid

Lõimimine ja õppevara loomine

Õppejuht

jaan.20

dets.20

(määramata)

1.1.

Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Mõõdikute süsteemi loomine

   Direktor

jaan.18

dets.18

(määramata)

2.4.

Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Sisekoolituste süsteem

Direktor

jaan.20

dets.20

(määramata)

1.2.; 1.3.

Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Kooli ümbruse ala arendamine

Direktor

jaan.18

dets.21

165 000

3.1.

Kooli pidaja

Sülearvutite rent

Direktor

aug.18

dets.18

(määramata)

3.5.

Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Motivatsioonisüsteemi täiustamine

Direktor

jaan.19

dets.19

(määramata)

2.4.; 2.5.

Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Valla teiste koolide kaasamine õpetajavahetusse.

Direktor

jaan.20

dets.20

(määramata)

2.2.; 2.3.

Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Koolitusluba

Direktor

jaan.21

aug.21

(määramata)

2.1.

Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Kooli garantiiremont.

Direktor

märts.18

aug.18

(määramata)

3.1.

Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

 

Toimetaja: EDDI TOMBAND