8.03.16

Vääna-Jõesuu Kooli hoolekogu põhimäärus

1. ÜLDSÄTTED

1. 1. Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

1. 2. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, ning teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhimäärusest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2. HOOLEKOGU KOOSSEIS JA MOODUSTAMISE KORD

2. 1. Kooli  hoolekogu koosseisu kuuluvad vallavolikogu, õpetajate ja klasside vanemate esindajad ning kooli toetavate organisatsioonide esindaja  vanemate üldkoosoleku otsusel.

2. 2. Esindajad valitakse  hoolekogusse vallavolikogu, kooli õppenõukogu ja lastevanemate üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

2. 3. Hoolekogu moodustab ja tema põhimääruse kinnitab Harku Vallavolikogu.

2. 4. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe ja aseesimehe.

2. 5. Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala spetsialiste, moodustada töörühmi või komisjone.

 

3. HOOLEKOGU ÜLESANDED

3. 1. Hoolekogu:

a) arutab läbi   kooli arengukava ja annab neile hinnangu lähtudes antud piirkonna elanike huvidest ning koolipiirkonna sotsiaalse ja kultuurilise arengu sihtidest;

b) jälgib õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkust ning aitab kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisel;

c) kooskõlastab kooli põhimääruse ja eelarvekava enne selle esitamist vallavalitsusele kinnitamiseks ning kooli õppekavad enne nende heaks kiitmist kooli õppenõukogu poolt ja kinnitamist kooli direktori poolt;

d) osaleb kooli kodukorda ja päevakava puudutavate probleemide lahendamisel;

e) vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele (vanemate üldkoosolekule, vallavolikogule- ja valitsusele );

j) korraldab kooli eelarvesse täiendavate rahaliste vahendite laekumist sihtannetustena kooli vajadusi ning piirkonna asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide osalusvõimalusi arvestades;

k) otsustab lasteaed-algkooli juhtkonna ettepanekul ainelise abi andmise vähekindlustatud ja abivajavatele õpilastele ning perekondadele;

l) rakendab vajadusel abinõusid õpilaste toitlustamise paremaks korraldamiseks ning organiseerib koolile abi koolihoonete, õppe- jt. ruumide, töökodade, spordirajatiste jmt. hooldamisel ja remontimisel.

 

4. HOOLEKOGU ÕIGUSED JA LIIKMETE VASTUTUS

4. 1. Hoolekogul on õigus:

a) kuulata ära kooli juhataja aruanne õppe- ja kasvatustegevuse juhtimise korraldusest ja kooli majandamisest;

b) teha ettepanekuid nii eelarveliste kui ka sihtannetustena laekunud summade otstarbekaks ja säästlikuks kasutamiseks;

c) teha ettepanekuid kooli juhtkonnale kooli töötajate valiku, õppe- ja kasvatustegevuse korralduse, tunnivälise tegevuse ja kooliruumide sihtotstarbelise kasutamise asjus;

d) saada oma tööks vajalikku informatsiooni;

e) teha ettepanekuid  koolile,  vallavalitsusele, haridus-ja teadusministeeriumile, samuti kooli piirkonnas asuvatele asutustele, ettevõtetele ja organisatsioonidele ühistegevuseks;

f) teha põhjendatud ettepanekuid vallavalitsusele kooli juhataja kohale kinnitamiseks või kohalt vabastamiseks ning töölepingu lõpetamiseks töölepingu seaduses sätestatud alustel;

g) informeerida puuduste ilmnemisel vastavaid riiklikke ja kohaliku omavalitsuse täitevorganeid ning teha ettepanekuid süüdiolevate isikute vastutusele võtmiseks,

4. 2. Hoolekogu liikmete osalusest hoolekogu töös informeeritakse neid valinud subjekte (vallavolikogu, kooli õppenõukogu ja vanemate üldkoosolekut), kes vajadusel võivad oma esindajad ennetähtaegselt ümber valida.

 

5. HOOLEKOGU TÖÖKORD

5. 1. Hoolekogu koostab oma tegevuse planeerimiseks igaks õppeaastaks tööplaani, milles on : 1) tegevuse eesmärgid; 2) tegevuse sisu; 3) ülesannete täimise tähtaeg;

5. 2. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

5. 3. Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli juhataja või vallavalitsuse ettepanekul.

5. 4. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees.

5. 5. Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist;

5. 6. Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor. Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelvalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse haridusküsimusega tegelevad ametiisikud ja teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

5. 7. Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse: 1) toimumise aeg ja koht, 2) algus- ja lõpuaeg, 3) koosoleku juhataja, 4) osavõtnud ja puudunud hoolekogu liikmete nimed, 5) koosolekule kutsutud isikute nimed, 6) kinnitatud päevakord, 7) sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu, 8) vastuvõetud otsused ja ettepanekud, 9) protokollija nimi, 10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja protokollija allkirjad.

5. 8. Otsuste vastuvõtmisel ja ettepanekute tegemisel on igal hoolekogu liikmel õigus avaldada koosolekul oma arvamust. Otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

5. 9. Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning kõigil asjast huvitatud isikutel on õigus nendega koolis tutvuda

5. 10. . Hoolekogu otsuste täimist korraldab kooli juhataja koostöös kooli omanikuga.

5. 11. Hoolekogu koosolekud protokollid koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühistel alustel muude kooli dokumentidega.

5. 12. Hoolekogu annab oma tööst aru üks kord aastas lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele. Aruanne peab kajastama aasta jooksul tehtud tööd ning plaane uueks õppeaastaks.

5. 13. Kooli haldaval vallavalitsusel on hoolekogu esimehe taotluse alusel õigus tasustada hoolekogu liikmeid ja hoolekogu töösse kaasatud asjatundjaid vastavalt nende osalemisele hoolekogu töös ja tööpanusele.

Toimetaja: EDDI TOMBAND