23.11.22

 

Vastuvõtu kord on muutmisel, edaspidi on see valla koolidel ühine. Avaldusi 1. klassi saab ARNO kaudu esitada alates 1.veebruarist

Vääna-Jõesuu kooli õpilaste vastuvõtmise, ühest õppeasutusest teise ülemineku ja väljaarvamise kord

 

 

1.Reguleerimisala, üldsätted

1.1.   Korraga määratakse õpilaste Vääna-Jõesuu Kooli (edaspidi kool) 1.-6. klassi vastuvõtu ja koolist väljaarvamise tingimused ja kord.

 

2.Elukohajärgne põhikool ja selle määramine

2.1.   Elukohajärgse põhikooli määramine toimub Harku Vallavalitsuse 02.01.2017 aasta määruses nr 1 „Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord" sätestatud korras.

 

3. Vääna-Jõesuu Kooli vastuvõtmine

3.1.   Kooli vastuvõtmine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-is 27 ja haridus- ja teadusministri 19.08.2010.a määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" sätestatud korras.

3.2.   Andmete esitamine koolile:

3.2.1. Lisaks Harku valla veebilehelt leitava haridusasutuste haldussüsteemi vahendusel esitatud vanema avaldusele lapse 1. klassi vastuvõtmiseks, esitab vanem koha pakkumise vastuvõtmise järgselt, kuid hiljemalt 31. mail koolile järgmised andmed:

3.2.1.1.    koopia vanema isikut tõendavast dokumendist ja lapse isikut tõendavast dokumendist (selle puudumisel sünnitunnistuse);

3.2.1.2.    koolieelsest lasteasutusest väljastatud lapse koolivalmiduse kaardi;

3.2.1.3.    digitaalse foto 3x4cm (õpilaspileti jaoks), faili nimena lapse nimi ja isikukood (edaspidi ID);

3.2.1.4.    väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul.

3.2.2. Teistesse klassidesse (2.-6. klass) õppima asuva õpilase vanem esitab koolile järgmised andmed:

3.2.2.1.    avalduse õpilase vastuvõtuks kooli;

3.2.2.2.    koopia vanema isikut tõendavast dokumendist, õpilase isikut tõendavast dokumendist (selle puudumisel sünnitunnistuse);

3.2.2.3.    digitaalse foto 3x4cm (õpilaspileti jaoks), faili nimena õpilase nimi ja ID;

3.2.2.4.    väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

3.2.2.5.    väljavõtte õpilasraamatust;

3.2.2.6.    kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane võetakse kooli õppeperioodi keskel.

3.3.   Koolikohustuslikust east nooremale lapsele tagatakse võimalused põhihariduse omandamise alustamiseks, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist.

3.4.   Kool võib vajadusel selgitada koolikohustuslikku ikka jõudva lapse kooliküpsust. Kooliküpsuse selgitavad kooli õpetajaid, kaasates vajadusel eripedagooge.

3.5.   Kooliküpsust selgitatakse vestluse teel ja/või lapsele alushariduse raamõppekava alusel ja kooli oma õppekava arvestavate ülesanne andmisega.

3.6.   Vanemal on õigus saada selgitusi oma lapse kooliküpsusest.

 

4.Põhiharidust omandava õpilase üleminek teise kooli

4.1.   Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

4.2.   Põhiharidust omandava õpilase üleminekut teise kooli reguleerib haridus- ja teadusministeeriumi 19.08.2010.a määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord".

4.3.   Kool avalikustab vabad kohad klasside lõikes kooli veebilehel menüüs VASTUVÕTT.

 

5.Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamine

5.1.   Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-is 28 ja haridus- ja teadusministeeriumi 19.08.2010.a määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" sätestatud korras.

 

 

 

Koolikoha taotlemine esimesse klassi haldussüsteem ARNO kaudu:

https://www.harku.ee/koolikoha-taotlemine

Vallavalitsusest tegeleb koolikohtadega üldrariduse spetsialist Reelika Lõhmus, Reelika.Lohmus@harku.ee

 

2022/2023 õppeaastal on vabu kohti järgmistesse klassidesse (seisuga 16.08.2022):

1. klassi 3;

2. klassi 0;

3. klassi 3;

4. klassi 2;

5. klassi 2 ja

6. klassi 4 kohta.