Vääna-Jõesuu Kooli õppekava üldsätted

 

 

Vääna-Jõesuu kooli (edaspidi „Kooli") õppekava kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 17 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse 01. septembri 2014. a. määruse nr 1 „Põhikooli riikliku õppekava" (edaspidi PRÕK) § 24 alusel. Kinnitatud direktori käskkirjaga.

 

Kooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles on välja toodud kooli eripärast tulenevad valikud riiklike õppekavade raames. Küsimustes, mis ei ole kooli õppekavas sätestatud, lähtutakse PRÕKist. Kooli õppekava koostades on silmas peetud kooli piirkonna ja kogukonna vajadusi, õpilase vanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid ressursse.

 

Kooli õppekava koostamise ja arendamise demokraatliku korralduse eest vastutab kooli direktor. Enne kinnitamist peavad kooli õppekava heaks kiitma kooli õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasesindus. Kooli õppekava kinnitab direktor.

 

Kooli õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest.  Ainekavad on koondatud ainevaldkondade kaupa. Üldosas esitatakse:

  • üldsätted;
  • kooli eripära, väärtused ning õppe- ja kasvatuse eesmärgid ja põhimõtted;
  • õppekorraldus;
  • õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused;
  • hindamise korraldus;
  • õpilaste ja vanemate nõustamise ja teavitamise korraldus;
  • õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted;
  • õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted;
  • kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

 

 

Vääna-Jõesuu Kooli õppekava leiad siit.