VÄÄNA-JÕESUU KOOLI ÕPPEKAVA

 

 

 

 

 

 

 

Üldsätted

Kooli eripära, väärtused ning õppe ja kasvatuse eesmärgid ja põhimõtted

Õppe ja kasvatuse rõhuasetused

Pädevuste kujundamine

Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted ning lõimingu põhimõtted

Õppekorraldus

Liikluskasvatus

Karjääriõpe

Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused

Õppekava rakendamist toetavad tegevused

Projekt-, õues- ja muuseumiõpe ning ekskursioonid ja õppekäigud

Hindamise korraldus

Õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus

Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted

Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted

Õpetaja töökava koostamise põhimõtted

Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord

 

 

 

 

 

 

Üldsätted

 

 

Vääna-Jõesuu kooli (edaspidi „Kooli") õppekava kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 17 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse 01. septembri 2014. a. määruse nr 1 „Põhikooli riikliku õppekava" (edaspidi PRÕK) § 24 alusel. Kinnitatud direktori käskkirjaga.

 

Kooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles on välja toodud kooli eripärast tulenevad valikud riiklike õppekavade raames. Küsimustes, mis ei ole kooli õppekavas sätestatud, lähtutakse PRÕKist. Kooli õppekava koostades on silmas peetud kooli piirkonna ja kogukonna vajadusi, õpilase vanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid ressursse.

 

Kooli õppekava koostamise ja arendamise demokraatliku korralduse eest vastutab kooli direktor. Enne kinnitamist peavad kooli õppekava heaks kiitma kooli õppenõukogu ja hoolekogu. Kooli õppekava kinnitab direktor.

 

Kooli õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest.  Ainekavad on koondatud ainevaldkondade kaupa. Üldosas esitatakse:

 • üldsätted;
 • kooli eripära, väärtused ning õppe- ja kasvatuse eesmärgid ja põhimõtted;
 • õppekorraldus;
 • õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused;
 • hindamise korraldus;
 • õpilaste ja vanemate nõustamise ja teavitamise korraldus;
 • õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted;
 • õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted;
 • kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

 

Vääna-Jõesuu Kooli õppekava terviktekst on kättesaadav kooli veebilehel.

 

Kooli eripära, väärtused ning õppe ja kasvatuse eesmärgid ja põhimõtted

 

 

Kooli missiooniks on pakkuda oma õpilastele parimat võimalikku õppe- ja arengukeskkonda. Visiooniks on hea mainega kool, kus töötavad säravad  professionaalsete oskustega isiksused ja kooli lõpetajad tulevad hästi toime uues keskkonnas.

Kooli motoks on „Märka ja ole märgatud", mis kajastub ka meie kooli logol. Logol on kujutatud silma ja jõge. Silm tähistab märkamist. Peame oluliseks, et me märkaksime oma perekonda ja kaaslasi ning oskaksime neid väärtustada. Jõgi ja logo värvid viitavad meie kooli asukohale ja soovile olla loodusele lähedal ja seda hoida.

Väärtustame oma koolis koostööd. Ka koolile logo leidmiseks korraldati 2014.aastal konkurss, kus kõik kooli õpilased ja lapsevanemad said võimaluse oma mõtteid ja kavandeid esitada. Nende seast valiti koolile logo, mille kujundas lapsevanem.

Vääna-Jõesuu koolis toimub kogu kooli õppe- ja kasvatusprotsess koostöös koduga. Sihiks on aidata kaasa õpilaste kasvamisele loovateks ja mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus. Koostöös koduga:

 • Toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning luuakse tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks.

 

 • Aidatakse õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagatakse valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks.

 

 • Luuakse alus enese määratlemisele eneseteadliku isiksusena, perekonna, rahvuse ja ühiskonna liikmena, kes suhtub sallivalt ja avatult maailma ja inimeste mitmekesisusse.

 

 • Toetatakse ja kujundatakse õpilase väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks. Alusväärtustena tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus). Sihiks on oma tegude aluseks olevate väärtushinnangute mõistmine ja oma tegude tagajärgede eest vastutuse võtmine.

 

Leiame, et õppimine on elukestev protsess, milleks vajalikud oskused ja tööharjumused kujunevad põhihariduse omandamise käigus.

 

Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu ning lõimingut kavandatakse kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus.

 

Õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja, kes võtab võimetekohaselt osa oma õppimise eesmärgistamisest, õpib iseseisvalt ja koos kaaslastega, õpib oma kaaslasi ja ennast hindama, õpib oma õppimist analüüsima ja juhtima.

 

Kool lähtub sellest, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, vastaks õpilase jõuvarudele ning võimaldaks talle aega puhkuseks ja huvitegevuseks. Püüdleme selle poole, et õpikogemus oleks mitmekesine.

 

Et aidata kaasa sellele, et meie kooli õpilasest kujuneks loov ja mitmekülgne isiksus, kes omaks üldinimlikke väärtusi ja jõuaks selgusele oma huvides ja võimetes, pöörab kool suurt rõhku õppekeskkonnale. Õppekeskkond on õpilasi ümbritsev vaimne, sotsiaalne ja füüsiline keskkond, mis toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks ning arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone

Vääna-Jõesuu kooli eesmärgiks on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

Kooli sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel osaleb kogu koolipere ja kõik õpilast ümbritsevad inimesed:

 • luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, kooli juhtkonna ning teiste õpetuse ja kasvatusega seotud osaliste vahel;
 • koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades nende eneseväärikust ning isikupära;
 • märgatakse ja tunnustatakse kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu; hoidutakse õpilaste sildistamisest ja nende eneseusu vähendamisest;
 • välditakse õpilastevahelist vägivalda ja kiusamist;
 • ollakse avatud vabale arvamusvahetusele, sealhulgas kriitikale;
 • luuakse õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda nii üksi kui ka koos kaaslastega;
 • luuakse õhkkond, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- ja eluraskuste puhul;
 • luuakse õhkkond, mis rajaneb inimeste usalduslikel suhetel, sõbralikkusel ja heatahtlikkusel;
 • jagatakse asjakohaselt ja selgelt otsustusõigus ja vastutus.

 

Kooli füüsiline keskkond - ruumid, sisseseade ja õppevara  - on esteetilise väljanägemisega ning vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele. Koolil on:

 • internetiühendusega arvutid ja esitlustehnika;
 • kasutatakse eakohast õppevara, sealhulgas nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja –vahendeid. Kõik klassid on varustatud internetiühenduse, dataprojektorite ning dokumendikaameratega;
 • kooliraamatukogu;
 • kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused.

Erilist tähelepanu pöörab kool tervislikele eluviisidele ja looduses viibimisele. Seetõttu oleme rõhku pannud:

 • tervislikule koolilõunale, mis on valmistatud kooli oma koka poolt, kes soosib tervislikku toitumist – toit valmistatakse kooli köögis ja võimalusel eelistatakse kodumaist toorainet;
 • aktiivsetele vahetunni tegevustele - koolis on tantsuvahetund, saalivahetund kooli võimlas ning pikk õuevahetund;
 • õuesõppele - kuna asume Vääna-Jõesuus, kus on mets, jõgi ja meri jalutuskaugusel, toetame õppeprotsessi läbiviimist ka väljaspool kooliruumi. Seda võimalust kasutatakse eriti loodusõpetuse ja kehalise kasvatuse tundides ning kooli- ning klassiüritustel.

 

Õpetaja on hoiakute kujundamise võtmeisik, kelle ülesanne on anda isiklikku eeskuju, toetada õpilaste loomupärast soovi enda identiteedis selgusele jõuda ning pakkuda sobiva arengukeskkonna kaudu tuge ühiskonnas soositud käitumisharjumuste väljaarenemiseks.

 

Õpetaja kavandab õppeprotsessi lähtuvalt ühiskonna ootustest ja iga õpilase vajadustest. Selleks kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat ja infotehnoloogilisi vahendeid ning rakendatakse õppimist toetavat hindamist.

 

Õpetamine on õppekeskkonna ja õppetegevuse organiseerimine viisil, mis seab õpilase tema arengule vastavate, kuid pingutust nõudvate ülesannete ette, mille kaudu tal on võimalik omandada kavandatud õpitulemused.

 

Kool lähtub kooli õppe ja kasvatuse eesmärke kavandades põhihariduse alusväärtustest ja põhikooli sihiseadest.

 

 

Õppe ja kasvatuse rõhuasetused

 

 

Õppe ja kasvatuse rõhuasetused I kooliastmes

Esimeses klassis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks õpilaste kohanemine koolieluga, turvatunde ja eduelamuste kogemine ning valmisoleku kujunemine edasiseks edukaks õppetööks. Õpilaste koolivalmidus ja võimed on erinevad, seetõttu diferentseeritakse õppeülesandeid ja nende täitmiseks kuluvat aega.

 

Õppetöö korraldamise alus võib esimeses kooliastmes olla üldõpetuslik, aineõpetuslik tööviis või kombineeritud variant.

 

Esimeses kooliastmes keskendutakse:

 • kõlbeliste tõekspidamiste ning heade käitumistavade tundmaõppimisele ja järgimisele;
 • positiivse suhtumise kujunemisele koolis käimisesse ja õppimisesse;
 • õpiharjumuse ja -oskuste kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja eesmärgistatud töö oskuste ning valikute tegemise oskuste arendamisele;
 • eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemisele;
 • põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist toetavate ja väärtustavate suhete kujunemisele õpilaste vahel;
 • õpiraskuste äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele.

 

Õppe ja kasvatuse rõhuasetused II kooliastmes

Teises kooliastmes on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks vastutustundlike ja iseseisvate õpilaste kujunemine. Õppetöös on oluline äratada ja säilitada õpilaste huvi õppekavaga hõlmatud teadmis-ja tegevusvaldkondade vastu.

 

Õpetuses rakendatakse mitmekesiseid tööviise ja ülesandeid, mis võimaldavad murdeikka jõudvatel õpilastel teha iseseisvaid valikuid ja seostada õpitut praktilise eluga ning aitavad toime tulla õpilaste individuaalselt erineva arenguga, nende muutuvate suhete ja tegutsemisega uutes rollides.

 

Teises kooliastmes keskendutakse:

 • õpimotivatsiooni hoidmisele ja tõstmisele, seostades õpitut praktikaga ning võimaldades õpilastel teha valikuid, langetada otsuseid ja oma otsuste eest vastutada;
 • huvitegevusvõimaluste pakkumisele;
 • õpilaste erivõimete ja huvide äratundmisele ning arendamisele;
 • õpiraskustega õpilastele tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele.

 

Pädevuste kujundamine

 

 

Kooli õppekava tähenduses mõistetakse pädevust kui asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumit, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või –valdkonnas loovalt, ettevõtlikult ja paindlikul toimida.

 

Kooli peamiseks ülesandeks on luua õpilastele tingimused:

 • Üldpädevuste kujunemiseks, mis on ainevaldkondade ja õppeainete ülesed ning mis on olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused kujunevad õppeainete lõimingu kaudu ning tunni- ja koolivälises tegevuses. Üldpädevuste kujunemist jälgivad ja suunavad õpetajad omavahelises koostöös ning kooli ja kodu koostöös.

 

 • Valdkonnapädevuste kujunemiseks. Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna. Ainevaldkonna õppeainete õpetamise peamine eesmärk on vastava valdkonnapädevuse kujunemine, mida toetavad õppeainete eesmärgid ja õpitulemused. Valdkonnapädevuste kujunemist toetab lõiming teiste ainevaldkondade õppeainetega ning tunni- ja kooliväline tegevus. Valdkonnapädevuste kirjeldused on esitatud ainevaldkondade kavades.

 

Üld- ja valdkonnapädevused on aineülesed. Kooli kogu tegevus on korraldatud lähtuvalt üldpädevustest. Õppimisvõimalused peituvad lõimides pädevusi õppetundides, vahetundide ja pikapäevarühma tegevustes, kooli ja klassi üritustes ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse koostöös koduga.

 

Kooliastmetes taotletavad pädevused kirjeldavad kokkuvõtvalt õpilase arengut eakohaste üldpädevuste ja valdkonnapädevuste ning õpitulemuste omandatuse kaudu. Iga kooliastme lõpuks saavutab õpilane järgmised üldpädevustest tulenevad pädevused:

 • kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid;
 • sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus ennast teostada; toimida aktiivse, teadliku, abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja norme; austada erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, religioonide ja rahvuste omapära; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel;
 • enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise; lahendada suhtlemisprobleeme;
 • õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning hankida õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; planeerida õppimist ja seda plaani järgida; kasutada õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades; seostada omandatud teadmisi varemõpituga; analüüsida oma teadmisi ja oskusi, motiveeritust ja enesekindlust ning selle põhjal edasise õppimise vajadusi;
 • suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii emakeeles kui ka võõrkeeltes, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid ning suhtlemise turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning eristada ja mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades korrektset viitamist, kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ja väljendusrikast keelt ning kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi;
 • matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid, meetodeid koolis ja igapäevaelus; suutlikkus kirjeldada ümbritsevat maailma loodusteaduslike mudelite ja mõõtmisvahendite abil ning teha tõenduspõhiseid otsuseid; mõista loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja piiranguid; kasutada uusi tehnoloogiaid eesmärgipäraselt;
 • ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, aidata kaasa probleemide lahendamisele; seada eesmärke, koostada plaane, neid tutvustada ja ellu viia; korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest; reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja paindlikult muutustele; võtta arukaid riske;
 • digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.

 

 

Üldpädevuste kujunemisel on oluline tagasiside andmine õpilasele õpetaja ja teiste kooli töötajate ning kaasõpilaste poolt. Oluline roll on ka enesehindamisel, mis võimaldab õpilasel oma tegevust jälgida. Tagasisidet üldpädevuste kujunemise kohta antakse õpilasele arenguvestlusel.

 

                                        

Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted ning lõimingu põhimõtted

 

 

Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on aineülesed ja käsitlevad ühiskonnas tähtsustatud valdkondi ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui   terviku   arengust,  toetades  õpilase  suutlikkust  oma  teadmisi  erinevates  olukordades rakendada.

 

Lõimingu saavutamist kavandatakse kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus. Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab kool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust: täpsustades pädevusi, seades õppe-eesmärke ning määrates erinevate õppeainete ühiseid probleeme ja mõistestikku.

 

Õpetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad aitavad kaasa õpilase kujunemisel isiksuseks ning kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks.

 

Õpetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad

 • Elukestev  õpe  ja  karjääri  planeerimine – taotletakse  õpilase  kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas  ning  kujundama  oma  elu  teadlike  otsuste  kaudu,  sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid.
 • Keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks,  vastutustundlikuks  ja  keskkonnateadlikuks  inimeseks,  kes  hoiab  ja  kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna-ja inimarengu küsimustele.
 • Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase  kujunemist  aktiivseks ning   vastutustundlikuks   kogukonna- ja  ühiskonnaliikmeks,  kes  mõistab  ühiskonna toimimise  põhimõtteid  ja  mehhanisme  ning  kodanikualgatuse  tähtsust,  tunneb  end ühiskonnaliikmena  ning  toetub  oma  tegevuses  riigi  kultuurilistele  traditsioonidele  ja arengusuundadele.
 • Kultuuriline  identiteet – taotletakse  õpilase  kujunemist  kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus  kultuuride  mitmekesisusest  ja kultuuriga  määratud  elupraktikate  eripärast  ning  kes  väärtustab  omakultuuri  ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.
 • Teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida  selles  oma  eesmärkide  ja  ühiskonnas  omaksvõetud  kommunikatsioonieetika järgi.
 • Tehnoloogia  ja  innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist  uuendusaltiks  ja  nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.
 • Tervis  ja  ohutus – taotletakse  õpilase  kujunemist  vaimselt,  emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi,  käituma  turvaliselt  ning  kaasa  aitama  tervist  edendava  turvalise  keskkonna kujundamisele.
 • Väärtused  ja  kõlblus – taotletakse  õpilase  kujunemist  kõlbeliselt  arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid  koolis  ja  väljaspool  kooli,  ei  jää  ükskõikseks,  kui  neid  eiratakse,  ning  sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.

 

Läbivate teemade õpe koolis realiseerub lõimingu kaudu pöörates tähelepanu:

 • õppekeskkonna korraldusele–kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õppekeskkonna kujundamisel arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke;
 • aineõppele–läbivatest  teemadest  lähtudes  tuuakse  aineõppesse  sobivad  teema-käsitlused,  näited  ja  meetodid,  viiakse  koos  läbi  aineteüleseid,  klassidevahelisi  ja  ülekoolilisi  projekte.  Õppeainete  roll  läbiva  teema  õppes  on  lähtuvalt  õppeaine taotlustest  ja  õppesisust  erinev,  olenevalt  sellest,  kui  tihe  on  ainevaldkonna  seos läbiva teemaga;
 • koostööle – korraldades võimaluse korral koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete, teiste õppe- ja kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega klassivälist õppetegevust ja huviringide tegevust ning osaledes maakondlikes, üle-eestilistes ja  rahvusvahelistes projektides.

 

Õppekorraldus

 

 

Õppeaastas on kokku vähemalt 175 õppepäeva. Õppeaasta koosneb kolmest trimestrist ning haridus- ja teadusministri poolt määratud koolivaheaegadest.

Õppe ja kasvatuse põhivorm on õppetund. Õppetunnid algavad reeglina 8.15. Õppetunnid (sealhulgas projekt-, õues- ja muuseumiõpe) toimuvad koolis või väljaspool kooli õppekäigu või ekskursioonina. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest ilma vahetunnita.

Õppetrimestri jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilastele teatavaks õppetrimestri algul.

Õpet kavandades ja ellu viies arvestatakse, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades talle aega puhkuseks ja huvitegevuseks.

Õpilaste nädalakoormus põhikooli klassides on:

1. klass - 20 õppetundi,

2. klass - 23 õppetundi,

3. klass - 25 õppetundi,

4.klass – 25 õppetundi,

5. klass - 28 õppetundi ja

6. klass - 30 õppetundi.

Kooli õppeainete nädalatundide arv I kooliastmes:

1.klass – kokku 20 õppetundi nädalas:

 • eesti keel - 7 tundi,
 • matemaatika - 4 tundi (I poolaasta), 3 tundi (II poolaasta),
 • inglise keel – 2 tundi (II poolaasta),
 • loodusõpetus – 1 tund,
 • muusika – 2 tundi,
 • kunst – 2 tundi,
 • tööõpetus – 1 tund,
 • kehaline kasvatus – 3 tundi (I poolaasta), 2 tundi (II poolaasta).

 

2.klass – kokku 23 õppetundi nädalas:

 • eesti keel - 6 tundi,
 • matemaatika - 4 tundi,
 • inglise keel – 2 tundi,
 • loodusõpetus – 1 tund,
 • inimeseõpetus – 1 tund,
 • muusika – 2 tundi,
 • kunst – 2 tundi,
 • tööõpetus – 2 tundi,
 • kehaline kasvatus – 3 tundi.

 

3.klass – kokku 25 õppetundi nädalas:

 • eesti keel - 6 tundi,
 • matemaatika - 4 tundi,
 • inglise keel – 3 tundi,
 • loodusõpetus – 2 tundi,
 • inimeseõpetus – 1 tund,
 • muusika – 2 tundi,
 • kunst – 2 tundi,
 • tööõpetus – 2 tundi,
 • kehaline kasvatus – 3 tundi.

 

Kooli õppeainete nädalatundide arv II kooliastmes:

4.klass – kokku 25 õppetundi nädalas:

 • eesti keel - 5 tundi,
 • matemaatika - 5 tundi,
 • inglise keel – 3 tundi,
 • loodusõpetus – 2 tundi,
 • inimeseõpetus – 1 tund,
 • muusika – 2 tundi,
 • kunst – 1 tund,
 • käsitöö ja kodundus/tehnoloogiaõpetus – 2 tundi,
 • kehaline kasvatus – 3 tundi,
 • arvutiõpetus – 1 tund.

 

5.klass – kokku 28 õppetundi nädalas:

 • eesti keel - 3 tundi,
 • kirjandus – 2 tundi,
 • matemaatika - 5 tundi,
 • inglise keel – 3 tundi,
 • loodusõpetus – 3 tundi,
 • ajalugu – 2 tundi,
 • inimeseõpetus – 1 tund,
 • muusika – 2 tundi,
 • kunst – 1 tund,
 • käsitöö ja kodundus/tehnoloogiaõpetus – 2 tundi,
 • kehaline kasvatus – 3 tundi,
 • arvutiõpetus – 1 tund.

 

6.klass – kokku 30 õppetundi nädalas:

 • eesti keel - 3 tundi,
 • kirjandus – 2 tundi,
 • matemaatika - 5 tundi,
 • inglise keel – 3 tundi,
 • vene keel – 3 tundi,
 • loodusõpetus – 3 tundi,
 • ajalugu – 2 tundi,
 • ühiskonnaõpetus – 1 tund,
 • muusika – 2 tundi,
 • kunst – 1 tund,
 • käsitöö ja kodundus/tehnoloogiaõpetus – 2 tundi,
 • kehaline kasvatus – 2 tundi,
 • arvutiõpetus – 1 tund.

 

Kooli õppeainete nädalatundide arvus sisalduvad ka lisatunnid kooli valikul:

Lisatundide arv I kooliastmes (8 tundi):

1. klassis: matemaatika 0,5, kehaline kasvatus 0,5;inglise keel 1

2. klassis: inglise keel 2, matemaatika 1 ja kunstiõpetus 1;

3. klassis: loodusõpetus 1, kunstiõpetus 0,5 ja tööõpetus 0,5.

Lisatundide arv II kooliastmes (10 tundi):

4. klassis: matemaatika 1, tööõpetus 1 ja arvutiõpetus 1;

5. klassis: matemaatika 1, loodusõpetus 1, muusikas 1, arvutiõpetus 1, ajalugu 1;

6. klassis: muusika 1, arvutiõpetus 1.

 

Kooli valikul õpetatakse A-võõrkeelena inglise keelt ja B-võõrkeelena vene keelt ja arvutiõpetust II kooliastmes 1 tund nädalas.

 

Liikluskasvatus

 

Vastavalt  Liiklusseadusele on:

 • liikluskasvatuse  eesmärk  kujundada  üksteisega arvestavaid liiklejaid, kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda ning hoiduvad käitumast teisi liiklejaid ohustavalt ja liiklust takistavalt;
 • teadmised  ja  oskused,  mis  toetavad  nende  endi  ja  teiste  liiklejate  toimetulekut  ja ohutust mitmesugustes liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina.

Kooli rolliks on vastavalt Liiklusseadusele viia läbi laste liikluskasvatust ja valmistada neid ette ohutuks liiklemiseks. Kooli poolt läbiviidav liikluskasvatus toimub vastavalt ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27.10.2011. a määruse nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord". Määruses

on esitatud liikluskasvatuse sisu kooliastmeti:

 • põhikooli  I astmes on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise, käitumise  ja  liikluses  toimetuleku  õpetamine,  lähtudes  eelkõige  lapse  koduümbruse liikluskeskkonnast;
 • põhikooli  II  astmes  on  liikluskasvatuse  sisuks  erinevate  liiklusolukordade selgitamine  lapse  enda  ja  teiste  liiklejate  seisukohalt  ning  linna  ja  maapiirkonna  teedel ohutu liiklemise õpetamine.

 

Maanteeamet  soovitab  liikluskasvatuse  teemade  kaudu  kujundada  alljärgnevad  üldised teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks kooliastmeti.

 

I kooliastme lõpuks õpilane:

 • teab hädaabi numbrit (112), oskab ohust teatada;
 • oskab kirjeldada ohtusid oma kooliteel, põhjendada ning selgitada ohtude vältimist kooliteel;
 • oskab  kasutada  ohutust  tagavaid  kaitsevahendeid,  sh  helkur,  turvavöö, jalgratturikiiver,  põlve- ning  küünarnukikaitsed,  vajadusel  ujumisrõngast, päästevesti;
 • oskab käituda ühissõidukeis, neisse siseneda, väljuda ning ohutult sõiduteed ületada;
 • oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega sõitmiseks ohutut kohta;
 • oskab ohutult liigelda märjal, libedal, lumisel teel;
 • oskab valida tee, sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata ning ohutuses veendununa sõidutee ületada;
 • oskab määrata sõidukite liikumise suunda ning hinnata liikumise kiirust;
 • oskab eristada valet/ohtlikku liikluskäitumist õigest/ohutust käitumisest.

 

II kooliastme lõpuks õpilane:

 • oskab ohust kiiresti ja korrektselt teatada;
 • oskab  kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturi-, mopeedijuhi kiiver, põlve- ning küünarnukikaitsed;
 • oskab käituda ühissõidukeis, neisse siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada;
 • oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust;
 • oskab valida tee sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta;
 • oskab hinnata sõiduki liikumiskiirust ja määrata vahemaid;
 • tunneb/teab/mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (jalgratturile);
 • oskab leida informatsiooni ja lisamaterjali ohutusalaste teemakäsitluste kohta;
 • oskab  kaardistada  ohtlikud  kohad  kooliteel,  kirjeldab  ohtu  ja  teab,  kuidas  ohtu vältida.

 

Klassijuhatajate ja aineõpetajate töökavades määratletakse liikluskasvatuse  teemad,  mida  käsitletakse  integreerituna  ainetundides.  Koolivälised  liiklusalased  üritused kavandatakse kooli üldtööplaani.

 

Karjääriõpe

 

Karjäärinõustamisega aidatakse õpilasel arendada teadlikust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest, õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ja eneseteostust.

 

Karjääriõpet korraldatakse lõimingu kaudu kooli I ja II kooliastmes erinevates ainetundides. Õpilasi suunatakse tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega. Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" sisu ja eesmärke arvestatakse kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õpikeskkonna kujundamisel. Sellest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused, näited ja meetodid, viiakse koos läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte

 

 

Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused

 

 

Õppekava rakendamist toetavad tegevused

 

Koolis on õpilase individuaalse arengu tagamiseks loodud õppekava täitmist toetavad õpperingid. Õpilaste eripära arvestamiseks suunatakse õpilasi mitmesugustesse  õpperingidesse, mis võimaldavad neil arendada nende tugevaid külgi.

 

 • Koolis õpetatakse mitmeid sportmänge ja tutvustatakse erinevaid võimalusi liikumiseks.
 • Kooli kokk tutvustab õpilastele tervisliku toitumise põhitõdesid.
 • Looduspädevuse kujundamiseks korraldatakse koolis matkaringi.
 • Koolis õpetatakse koorilaulu ja pilliõpet.
 • Tehnoloogiaalase mõtlemise arendamist toetavad meisterdamise ring, mis kätkeb endas tehnoloogiaõpet ning robootikaring.
 • Hea võõrkeeleoskuse tagamiseks alustatakse koolis varase inglise keele õppega ning teises kooliastmes vene keele õppega.

 

Õppekava efektiivseks täitmiseks tehakse koostööd erinevate partneritega – nii koolisiseselt kui ka väljaspool kooli. Kooli koostööpartneriteks on Muraste Looduskool, Vääna-Jõesuu Külaselts ja Tabasalu Palliklubi, pealinna muuseumid ja teised teadusasutused. Lisaks teeme koostööd ka teiste koolidega, eriti meie naabruses olevate Muraste ja Vääna Mõisakooliga. Koolil on sõpruskool Kiukaisten Koulu Soomes Eura vallas.

 

Lastevanemad on kaasatud kooli õppetegevusse, vanemad ja vanavanemad on oodatud tutvustama õpilastele oma ametit või põnevat hobi. Lapsevanemad on korraldanud õpilastele ka erinevaid ringe, näiteks kunstiringi.

 

Õpilased korraldavad koos õpetajate või vanematega ka klassiväliseid üritusi.

 

Projekt-, õues- ja muuseumiõpe ning ekskursioonid ja õppekäigud

 

Õppetöö mitmekesistamine toimub lisaks igapäevastes õppetundides kasutatavale erinevatele õppemeetoditele ka läbi projektide, õuesõppe, muuseumiõppe, ekskursioonide ja õppekäikude. Projekt-, õues- ja muuseumiõppeks ning ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg  kavandatakse vastava aine tundi.

Kooli arengukavast, põhieesmärkidest, traditsioonidest, spordi- ja huvitegevusest lähtuvalt kavandab kool ülekoolilisi ja koolidevahelisi projekte. Projekte võib algatada ka kooli hoolekogu.

Kavandatud tegevused on sätestatud kooli üldtööplaanis ja toetavad õpilaste väärtus-, õpi-, sotsiaalsete-, suhtlus- ja ettevõtlikkuspädevuste omandamist.

Õppeekskursioon, matk või õppekäik on kooli poolt korraldatud ning selle valmistab ette klassijuhataja või aineõpetaja. Õppeekskursioonist, matkast või õppekäigust informeerib korraldaja klassijuhatajat, aineõpetajaid ja lapsevanemaid. Lapsevanematele edastatakse info kas e-päeviku või  e-posti teel. Enne õppeekskursioonile, matkale või õppekäigule minekut koostab korraldaja osalejate nimekirja, mis kinnitatakse direktori või õppejuhi poolt.

 

Hindamise korraldus

 

 

Hindamise eesmärk on:

 • toetada õpilase arengut ja tema kujunemist iseseisvaks õppijaks,
 • saada ja anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta,
 • suunata õpilase enesehinnangu kujunemist,
 • anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks.

 

Ainealaste teadmiste ja oskuste hindamise aluseks on vastavas ainekavas esitatud õpitulemused. Käitumise ja hoolsuse hindamise aluseks on kooli kodukord.

 

Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustatakse lastevanematele klassi koosolekul. Õpilane saab klassi- või aineõpetajalt trimestri esimesel tunnil teada ainenõuded: mida ja millal antud õppeaines hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.

 

Õpilane ja lapsevanem saavad hinnete kohta teavet õpetajatelt ja klassijuhatajalt e-kooli kaudu.

Meie koolis kasutatakse kujundavat hindamist. Kujundava hindamise all mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut.

 

Hindamisel kasutab kool:

 • I kooliastmes sõnalist tagasisidet, millel puudub numbriline tõlgendus, kuid milles peab selgelt kajastuma, kuivõrd on taotletud õpitulemused saavutatud;
 • II kooliastmes numbrilist hindamissüsteemi koos sõnalise tagasisidega.

 

Numbrilisel hindamissüsteemil on vastavalt riiklikule õppekavale järgmised ekvivalendid:

 • hindega „5" ehk „väga hea" hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;
 • hindega „4" ehk „hea" hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele;
 • hindega „3" ehk „rahuldav" hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises elus;
 • hindega „2" ehk „puudulik" hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus;
 • hindega „1" ehk „nõrk" hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

 

Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „5" hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4" 75–89%, hindega „3" 50–74%, hindega „2" 20–49% ning hindega „1" 0–19%.

 

Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega „puudulik" või „nõrk" või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks 10 koolipäeva peale hinde e-kooli kandmist. Järelevastamine toimub kokkuleppel õpetajaga.

 

Kokkuvõttev hindamine ja järgmisesse klassi üleviimine

Kokkuvõttev hindamine toimub kolm korda õppeaastas. Kool annab õpilasele ja vanemale kirjalikku tagasisidet õpitulemuste, õpilase käitumise ja hoolsuse kohta iga trimestri lõpus.

 

Kui õppeperioodi kestel on õppeaine trimestrihinne või -hinnang jäänud andmata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata, hinnatakse aastahinde või -hinnangu väljapanekul vastaval perioodil omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele „nõrk" või antakse tulemustele samaväärne sõnaline hinnang.

 

Õpilasele, kelle trimestrihinne on „puudulik" või „nõrk", kellele on antud samaväärne sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata, määratakse selles õppeaines tugisüsteem (nt logopeediline abi, parandusõpe vms), et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused ning vajadusel koostatakse individuaalne õppekava.

 

Trimestrihinnete või -hinnangute alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane järgmisse klassi, jätta täiendavale õppetööle või klassikursust kordama. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsus tehakse enne õppeperioodi lõppu.

 

Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt trimestrihinnetest või -hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik" või „nõrk" või samaväärne sõnaline hinnang. Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu. Aastahinne või -hinnang pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi.

 

Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik" või „nõrk" või samaväärne sõnaline hinnang, täiendav õppetöö ei ole tulemusi andnud ning õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid koolis rakendatavaid tugisüsteeme. Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse. Õppenõukogu otsuses peavad olema esile toodud kaalutlused, mille põhjal peetakse otstarbekaks jätta õpilane klassikursust kordama.

Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta klassikursust kordama õpilase, kellel on põhjendamata puudumiste tõttu kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik" või „nõrk" või samaväärne sõnaline hinnang. Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse.

Eelpool sätestatud tähtaegu ei kohaldata õpilase suhtes, kellele on koostatud individuaalne õppekava, kus on ette nähtud erisused järgmisse klassi üleviimise ajas.

 

Õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus

 

 

Kool tagab õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse kohta ning juhendamise ja nõustamise õppetööd käsitlevates küsimustes.

 

Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilasele teatavaks iga õppeperioodi algul.

 

Õpilaste ja vanemate teavitamiseks kasutatakse järgmisi vahendeid:

 • kooli kodulehekülg;
 • elektrooniline õppeinfosüsteem (e-kool);
 • klasside blogid;
 • klasside postiloendid ja e-kirjad.

 

Kord aastas õppeaasta alguses toimub kooli vanemate üldkoosolek.

 

Õpilase ja tema vanemate esimene partner koolis on klassijuhataja, kelle juhtimisel kujundatakse välja informatsiooni jagamise kultuur.

 

Vähemalt kord aastas korraldab klassijuhataja klassi vanemate koosoleku ja viib iga õpilasega läbi arenguvestluse, millel osalevad ka õpilase vanemad.

 

Koolis korraldatakse õpilaste ja vanemate teavitamine edasiõppimisvõimalustest ning tagatakse õpilastele karjääriinfo ja nõustamise kättesaadavus.

 

Klassi- või aineõpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad õpet vastavalt õpilase vajadustele. Õpilase võimete ja annete kõrgeimale võimalikule tasemele arendamiseks tuleb koolis selgitada välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valida sobivad õppemeetodid ning korraldada diferentseeritud õpet. Koolis tagatakse õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde.

 

Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted

 

 

Haridusliku erivajadusega (edaspidi HEV) õpilase õpet korraldab koolis HEV koordineerija, kes toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekud:

 • edaspidiseks pedagoogiliseks tööks
 • koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks;
 • täiendavate uuringute läbiviimiseks

 

HEV koordineerija ettepanekul ja direktori otsusel võib HEV õpilasele rakendada järgmisi meetmeid:

 • tugispetsialisti teenus (logopeed),
 • individuaalse õppekava rakendamine,
 • õpiabi rakendamine.

 

Ajutistest õpiraskustest ülesaamiseks on igal õpilasel õigus konsultatsioonile kord nädalas iga teda õpetava õpetaja juures.

 

Hariduslike erivajadustega on õpilane, kelle eriline andekus, õpiraskused, terviserike, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemal viibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas (õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sh viipekeel või muud alternatiivsed kommunikatsioonid, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid jms) või taotletavates õpitulemustes.

 

Õpilase nõustamise ja õpiabi osutamise eesmärgil toimuvad koolis:

 • õpilaste arenguvestlused;
 • ainealased konsultatsioonid;
 • logopeedi nõustamine ja abi.

 

Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted

 

 

Vastavalt vajadusele koostatakse töörühm,  mis  tegeleb  kooli  arendustegevuse või mõne muu hetkel koolis päevakohase õppe- või kasvatustegevuse teemaga. Töörühmas osaleb üldjuhul enamus kooli pedagoogilisest personalist.

 

Õpetaja töökava koostamise põhimõtted

 

Õpetaja töökava koostatakse kooli õppekava alusel ning töökava koostamise eesmärgiks on kirjeldada taotletavate õpitulemusteni jõudmine. Õppeprotsessi kavandades lähtub õpetaja õpperühma ja võimalusel iga õpilase vajadustest. Õpetaja  töökavas  täpsustatakse  kooli  õppekava  üldosas  ja  ainekavas  esitatut, arvestades  konkreetseid  õpilasi,  kasutatavat õppekirjandust  ja –materjale,  õpitavaid teemasid,  õppesisu,  planeeritud  kontrolli  ja  hindamist,  seotust  läbivate  teemade  ja üldpädevustega. Õpetaja valib töökava koostamise vormi ja perioodi vastavalt enda ja õpperühma vajadusele.

 

Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord

 

 

Kooli õppekava uuendamise või täiendamise, mis on tingitud muudatustest õigusaktides, algatab koolidirektor. Kooli direktor kutsub kokku kooli õppekava uuendamise ja täiendamise töörühma, kes koostab kooli õppekava muudatuste kavandi, mis on kooskõlas kehtiva õigusega.

 

Kooli direktor esitab õppekava muudatuste kavandi enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks hoolekogule ja õppenõukogule. Kooli õppekava kinnitab direktor käskkirjaga.