Õppekava

Vääna-Jõesuu kooli õppekava kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 17 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse 01. septembri 2014. a. määruse nr 1 „Põhikooli riikliku õppekava“ (edaspidi PRÕK) § 24 alusel. 

Kooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles on välja toodud kooli eripärast tulenevad valikud riiklike õppekavade raames. Küsimustes, mis ei ole kooli õppekavas sätestatud, lähtutakse põhikooli riiklikust õppekavast. Kooli õppekava koostades on silmas peetud kooli piirkonna ja kogukonna vajadusi, lapsevanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid ressursse. 

Kooli õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest. 

Vääna-Jõesuu kooli õppekava üldosa leiad siit. link opens on new pageVääna-Jõesuu kooli õppekava üldosa leiad siit. ">

 

Ainekavad on koondatud ainevaldkondade kaupa:

Võõrkeeledlink opens on new pageVõõrkeeled">

Sotsiaalainedlink opens on new page

Kehaline kasvatuslink opens on new page

Tehnoloogialink opens on new page

Kunstiainedlink opens on new page

Keel ja kirjanduslink opens on new page

Loodusainedlink opens on new page

Matemaatikalink opens on new page

Informaatikalink opens on new page

 

 

Avaldatud 09.01.2024. Viimati muudetud 09.01.2024.