Vajalikud dokumendid

HARKU VALLAVALITSUS

M Ä Ä R U S

Tabasalu 20. detsember 2022 nr 12

Harku valla elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord

 

§ 9. Dokumentide esitamine elukohajärgsesse kooli

(1) Õpilase seaduslik esindaja esitab e-keskkonna kaudu lähtuvalt haridus- ja teadusministri

19.08.2010 määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist

väljaarvamise kord“ hiljemalt 31. maiks elukohajärgsele koolile põhikooli vastuvõtu taotlusega

sisseastumiseks nõutavad dokumendid:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi, selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi, ametlikult

kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja

või väljavõtte;

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

4) võimalusel koolivalmiduskaardi;

5) võimalusel ja olemasolul nõustamiskomisjoni dokumendid, individuaalse arengu jälgimise

kaardi ja individuaalse õppekava.

(2) Õpilane või vanem ei pea taotlusele lisama enda või sisseastuja isikut tõendavat dokumenti e[1]keskkonnas taotluse esitamise korral.

(3) Põhikooli vastuvõtu taotluses tuuakse välja järgmised andmed:

1) õpilase andmed (nimi, isikukood, elukoht);

2) seadusliku esindaja andmed (nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed);

3) elukohajärgse kooli nimi ja klass;

4) samast perest teiste laste käimine samas koolis;

5) seadusliku esindaja kinnitus, et ta on tutvunud käesoleva määrusega;

6) vajadusel muud andmed.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 04.01.2024.