Tugiteenused

Meie koolis töötavad koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog ja õpiabiõpetajad, sh logopeedilise õpiabi õpetaja. Eripedagoogi nõustamist saame vajadusel paluda Harku valla erinevates koolides töötavatelt eripedagoogidelt. Haridusliku erivajadusega õpilaste õppetööd koordineerib HEV-koordineerija. 

 

HEV-koordineerija

HEV-koordineerija töö eesmärk on koordineerida haridusliku erivajadusega õpilaste võrgustikutööd koolis. 

Tööülesanded:

 • haridusliku erivajadusega õpilase õppekorralduse/tugiteenuste kavandamine ja teostamine; 
 • määrab koostöös teiste tugispetsialistidega HEV õpilasele tugiteenused, lähtudes õpilase vajadustest, koolivälise nõustamiskomisjoni otsusest ning kooli võimalustest; 
 • koordineerib HEV õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmist; 
 • koordineerib vajadusel õpilasele individuaalse õppekava koostamist; 
 • vestleb lapsevanematega õpilase toetamise vajadusest ja võimalustest, sh tugiteenused, vajadusel kutsub kokku ümarlaua; 
 • nõustab ja juhendab õpetajaid, soovitab vajadusel õpetajatele HEV temaatikaga seotud koolitusi, koostöös juhtkonnaga korraldab õpetajatele HEV temaatikaga seotud koolitusi;
 • teeb eelnevate tegevuste juures koostööd teiste tugispetsialistide, kooli juhtkonna, õpetajate, lapsevanemate, valla ja teiste last toetavate ametiasutustega.

Meie kooli HEV-koordineerija Eneli Varusk töötab koolimajas esmaspäevast reedeni ja temaga saab ühendust võtta meili teel või helistades, eneli.varusk@vjk.edu.ee, tel 5554 6307.

 

Koolipsühholoog

Koolipsühholoogi töö eesmärk on laste, lastevanemate, õpetajate ja kooli juhtkonna nõustamine, toetamine ja abistamine.

Tööülesanded:

 • õpilaste esialgne hindamine õpiraskuste põhjuste välja selgitamiseks  –  testimine, intervjueerimine ja vaatlemine; 
 • erivajaduste väljaselgitamine; 
 • vajalike meetmete ja lahenduste väljatöötamine koostöös teiste spetsialistidega; 
 • õpilase toetamine vaimse tervise probleemide puhul; 
 • õpilaste toetamine erinevate murede ja suhteprobleemide korral; 
 • koolikiusamise ohvrite ja kiusajate nõustamine: 
 • õpilaste toetamine valikute ja otsuste tegemisel (kooli- ja kutsevalik). 

Meie koolipsühholoog Ave Mets töötab koolimajas üldjuhul neljapäeviti. Temaga saab ühendust võtta kirja teel, ave.mets@harku.ee.

 

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on õpilaste sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine. 

Sotsiaalpedagoogi tööülesanded:

 • kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega tegelemine; 
 • koolikohustuse eiramise, kiusamise, vägivallajuhtumite ning suhtekonfliktide lahendamine; 
 • sotsiaalsete oskuste õpetamine; 
 • koostöö lapsevanemate, psühholoogi, eripedagoogi, klassijuhatajate, aineõpetajate ning kooli juhtkonnaga laste abistamisel ja suunamisel; 
 • koostöö koolivälise nõustamismeeskonna-, lastekaitse-, sotsiaalhoolekande-, korrakaitse- ja tervishoiusüsteemiga; 
 • koostöö laste ja perede osakonna tugispetsialistidega. 

Meie kooli sotsiaalpedagoog Haivi Sepp töötab koolimajas sotsiaalpedagoogi tööülesandeid täites üldjuhul esmaspäeviti ja kolmapäeviti. Muudel päevadel tegeleb Haivi eelkõige inglise keele õpetaja tööülesannetega. Temaga saab ühendust võtta kas kirja teel või helistades, haivi.sepp@harku.ee, 5451 0831

 

Õpiabi õpetaja

Õpiabi õpetaja töö eesmärk on toetada õpilase arengut võimaldamaks tal saavutada põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi. 

Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:

 • kinnistatakse ainealaseid teadmisi;  
 • arendatakse kognitiivseid oskusi; 
 • kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

Meie koolis annavad õpiabitunde sel õppeaastal Sirli Teder, Krista Kirikall, Kaja-Astrid Liinamäe ja Julia Kašintseva. Õpiabiõpetajatega saate ühendust võtta kirja teellink opens on new page.

 

 

 

Avaldatud 09.01.2024. Viimati muudetud 12.02.2024.