VÄÄNA-JÕESUU KOOLI KODUKORD

Kodukord kehtestatakse Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse §68 alusel.

  1. Vääna – Jõesuu kooli juhtlauseks on: "Märkan ja olen märgatud". Kui märgata enda ümber olevat: loodust, inimesi, esemeid ja maailmas toimuvat, siis on ka märkaja ise turvaliselt hoitud.
  2. Õpilase Vääna-Jõesuu Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise kord.

 

   Vääna-Jõesuu  kooli vastuvõtu  ja väljaarvamise kord kehtestatakse vastavalt Harku Vallavalitsuse määrusele nr 5 „Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord" 16. veebruarist 2015 ja Haridus- ja teadusministri määrusele 19.08.2010 nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord".

Kinnitatud hoolekogu koosolekul 28.10.2020.

Kehtestatud direktori käskkirjaga 3.11.2020.

 

2.1.Koolikoha määramine

 

(1) Õpilasele määrab elukohajärgse põhikooli Harku Vallavalitsus veebipõhise küsitluse  alusel. 

 

(2) Alates 15. juunist tuleb avaldused esitada kooli direktorile, kes annab vabade kohtade olemasolul koolikoha. Avalduse soovituslik vorm on kooli kodulehel.

 

 

2.2. Esimesse klassi astumine

 

(1) Elukohajärgse kooli esimesse klassi astuda soovijate ja nende vanemate koolieelistuste väljaselgitamiseks korraldab vallavalitsus lapsevanemate veebipõhise küsitluse, mis tehakse lapsevanematele kättesaadavaks valla koolide ja valla koolieelsete lasteasutuste veebilehtede kaudu hiljemalt 15. jaanuaril.

 

(2) Vallavalitsus võrdleb küsitlusega saadud andmeid Eesti rahvastikuregistri andmetega ja määrab lapsele hiljemalt 31. märtsiks elukoha järgse kooli, teatades vanemat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 15. aprillil.

 

(3) Esimesse klassi astuda sooviva lapse vanem esitab elukohajärgsele koolile hiljemalt 31. mail lapse kooli vastuvõtmise taotluse.

 

(4) Lapse õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb kooli direktor ja teavitab sellest lapsevanemat 15. juuniks.

 

2.3.  Koos avaldusega koolile esitatavad dokumendid:

 

(1) Sisseastuja isikut tõendava dokument (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või ametlikult kinnitatud ärakirja (ei ole vaja vallavalitsuse poolt määratud kooli puhul);

(2) vanema isikut tõendava dokumendi või ametlikult kinnitatud ärakirja (ei ole vaja vallavalitsuse poolt määratud kooli puhul ja vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);

(3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;                                               

(4) koolivalmiduskaart (1. klassi);

(5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust (v.a. 1. klassi);

(6) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning  jooksva õppeperioodi hinnetelehe.

 

2.4. Õpilase koolist välja arvamine.

 

(1) Õpilase arvatakse koolist välja direktori käskkirjaga  vanema kirjaliku avalduse alusel või kuuenda klassi lõpetamisel.

(2) Koolist välja arvamisel saab vanem kaasa:                                                                                                                                                                                                    1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;                                                                     2) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta;      3) tervisekaardi

3. Kooli ruumide kasutamine

Õpilasel on õigus tasuta kasutada kooli ruume, vahendeid  ja territooriumi organiseeritud huvitegevuse läbiviimiseks.

 4. Tugi-ja mõjutusmeetmeid rakendatakse vastavalt PGS §58-le:

(1) Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. Ka vanemal võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.

 (2) Õpilase suhtes võib rakendada käesolevas seaduses sätestatud tingimustel ja korras kohaldatavaid tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse huviringi või õpilaskodusse, tugispetsialisti teenuse osutamine, õpilase üleviimine käitumisprobleemidega või kasvatusraskustega õpilaste klassi) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

 1) õpilase käitumise arutamine vanemaga;

 2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppejuhi juures;

 3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;

 4) õpilasele tugiisiku määramine;

 5) kirjalik noomitus;

 6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;

 7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

 8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

 9) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;

 10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

 11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;

 12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

 13) kaasõpilaste vigastamise ja korduvate korrarikkumiste puhul kaasatakse noorsoopolitsei.

 (4) Käesolevas   lõikes 3 sätestatud mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, välja arvatud lõike 3 punktis 12 sätestatud mõjutusmeetme rakendamise, mida otsustab õppenõukogu.

 (5) Kooli hoiule antud esemed hoiustatakse ja need tagastatakse lapsevanemale koolis.

 5. Õpilase meelespea:  Märkan ja olen märgatud.

Mul on „Tere" alati kaasas.

Olen sõbralik ja viisakas.

Olen alati aus.

Pean kinni kokkulepetest ja lubadustest.

Ma ei võta luba küsimata teiste asju.

Aitan alati abivajajat.

Kuulan kaaslasi ja ei sega vahele.

Tundides töötan kaasa ja teen kõik selleks, et klassis oleks kõikidel hea.

Minu välimus on alati korrektne.

Hoian enda asjad korras.

Mul on kodused tööd alati tehtud.

Hoian hoolega kooli vara.

Koolis kannan kaasas ainult õppetööks vajalikke vahendeid.

Õpilaspäevik on mul iga päev kaasas ja täidetud.

Telefon on koolipäeva ajal väljalülitatud ja koolikotis.

Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.

Söögilauas täidan kokkulepitud reegleid.

Vahetunnis puhkan klassiruumis või olen raamatukogus, jooksen ainult spordisaalis.

Garderoobi ja riietusruumi kasutan ainult riietumiseks.

 

 

 

 6. Vääna-Jõesuu kooli reeglid:

* Lapsevanem hoolitseb selle eest, et laps jõuab iga päev kooli õigeaegselt.

* Õpilane ei lahku koolipäeva jooksul kooli territooriumilt ilma õpetajat teavitamata.

* Sõiduvahenditega liikudes peab kasutama kiivrit.

* Õpilaspäevik  on meie sõber – kõik täidavad seda igapäevase hoole ja rõõmuga.

* Õppetöö ajal ei ole koolilapse mobiiltelefon sisse lülitatud. Pikapäeva rühmas olles on telefon sisselülitatult kotis või taskus. Lapsega on koolipäeva jooksul võimalik ühendust saada õppejuhi kaudu, telefonil 5130052.

* Puudumisest antakse teada elektrooniliselt Stuudiumi kaudu puudumise esimesel päeval. Puudumistõendid esitatakse kolme päeva jooksul peale lapse kooli naasmist. Teatamata jätmise korral läheb kirja põhjuseta puudumine.

* Koolitöö ajale üldjuhul reise või muid ettevõtmisi ei planeerita. Kui lapsel on vajadus minna reisile kooli ajast, tuleb küsida luba klassijuhatajalt ja kirjutada avaldus.  Eemaloleku ajal hoiab vanem end Stuudiumi vahendusel kursis koolis õpitavaga ning vastutab selle eest, et laps õppetöös teistest  maha ei jääks.

* Lapsevanemal on võimalik õpetajatega kohtuda eelnevalt kokkulepitud ajal. Muudel juhtudel on võimalik pöörduda õppejuhi poole.

* Õues toimuvatest õppetundidest ja õuevahetunnist võtavad osa kõik lapsed, kes on koolis (v.a. erandjuhtumid).

* Õpilase välimus on puhas, korrektne ja hoolitsetud: soovitame, et kooliriietuseks on koolivormi pluus, kardigan  ja tumedad püksid või seelik.

* Hasartmängud on meie koolis keelatud.

 

           7. Õpitulemustest teavitamine

Tagasiside lapsevanemale on Stuudiumis ja poolaasta lõpul kirjaliku tekstina. Lapsevanema soovil dubleeritakse elektrooniline hinne või hinnang õpilaspäevikus.