Kodukord

Kehtestan Vääna-Jõesuu Kooli kodukorra. 

 

Käskiri antakse PGS §68 alusel

 

VÄÄNA-JÕESUU KOOLI KODUKORD

 

Vääna-Jõesuu Kooli hoolekogu andis enda arvamuse oma koosolekul 03.03.2023.

Vääna-Jõesuu Kooli õppenõukogu andis enda arvamuse oma koosolekul 21.02.2023.

Vääna-Jõesuu Kooli õpilasesindus andis enda arvamuse oma koosolekul 7.03.2023.

 

 1. Üldsätted
  1. Vääna-Jõesuu Kooli (edaspidi kool) kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 alusel, reguleerides  õpilaste, koolitöötajate ja õpilaste seaduslike esindajate (edaspidi lapsevanem) omavahelise suhtlemise ja ühistegevuse küsimusi ning on neile täitmiseks kohustuslik.
  2. Kõik osapooled lähtuvad oma tegevuses riiklikest õigusaktidest, kooli põhimäärusest ja põhiväärtustest.
  3. Kodukord kehtib territoriaalselt kõikjal, kus korraldatakse kooli õpilaste õppetööd ja viiakse läbi kooli üritusi.
  4. Kooli igapäevane tegevus toimub vastavalt päevakavale, mis on leitav kooli kodulehelt. Koolielu puudutav informatsioon on kättesaadav kooli kodulehel või õppeinfosüsteemis Stuudium.
  5. Kooli ametlik infovahetuskeskkond on Stuudium ning lapsevanem hoiab end õppetöö ajal igapäevaselt kursis Stuudiumis esitatud infoga.

 

 1. Kooli töökorraldus
  1. Õppe- ja kasvatustegevus põhineb kooli õppekaval, mis on leitav kooli kodulehelt. 
  2. Kool avatakse õpilastele tööpäeval 7.30 ja suletakse pärast pikapäevarühma lõppu.
  3. Koolimajja sisenemiseks ja sealt väljumiseks kasutatakse koolihoone peaust.
  4. Õpilane lahkub kooli ruumidest üldjuhul pärast õppetöö lõppu. Õpilasel on võimalus viibida pärast õppetööd pikapäeva rühmas, huviringis või noortetoas.

 

 1. Õpilaspilet ja õpilaspäevik
  1. Õpilase koolis õppimist tõendav dokument on elektrooniline õpilaspilet. Õpilaspileti taotlemine toimub Harku valla iseteeninduskeskkonnas, mille link on leitav kooli kodulehelt.
  2. Õpilaspäeviku täitmine on kohustuslik 1.-4. klassis. 5. ja 6. klassis on Stuudiumist õppeinfo jälgimine igapäevaselt kohustuslik ja õpilaspäeviku täitmine vabatahtlik.

 

 1. Riietumisreeglid
  1. Õpilase välimus on puhas ja korrektne.
  2. Õpilane kannab koolis koolivormi.
  3. Koolivormi elementideks on kooli värvides kooli logoga polosärk ja kardigan, vest või pusa. Seelik või püksid on tumesinist või musta värvi. Koolivormi näidised ja tellimise võimalused on leitavad kooli kodulehelt.
  4. Spordiriideid kantakse vaid sportlikes tegevustes.
  5. Pidulik koolivorm on must-valge riietus, mille üheks osaks võib olla kooli logoga kardigan või vest.
  6. Õpilane jätab üleriided ja välisjalatsid garderoobi või garderoobikappi. Välisjalatsid võetakse kooli sisenemisel jalast ja pannakse koolist väljumisel jalga välisukse juures.
  7. Õpilane kannab kooli siseruumides vahetusjalatseid, mis ei kahjusta ega määri  põrandaid. Vahetusjalatsiteks ei loeta saapaid ja kehalise kasvatuse tunnis kasutatavaid jalatseid.
  8. Pärast kehalise kasvatuse tundi käib õpilane pesemas ja vahetab riided.

 

 1. Käitumis- ja viisakusreeglid
  1. Õpilane käitub viisakalt ja lugupidavalt nii kaasõpilaste kui koolitöötajate suhtes.
  2. Õpilane hoiab koolis ja selle territooriumil puhtust ja korda.
  3. Õppekäikudel ja võistlustel esindab õpilane väärikalt oma kooli, käitub viisakalt ning arvestab kaasinimestega.
  4. Lapsevanem käitub kooli ruumides ja kooli üritustel viisakalt ja on lastele heaks eeskujuks (sh kooli territooriumil liigeldes ja sõiduvahendit parkides).
  5. Õpilane ei sea ohtu ennast ja teisi ega kasuta vaimset või füüsilist vägivalda.
  6. Jalg- või tõukerattaga kooli tulnud õpilased paigutavad selle kooli õuel asuvasse rattaparklasse. Kool ei vastuta parklasse paigutatud sõiduvahendi eest.
  7. Kiivri kandmine on sõiduvahendiga (jalgratta, tõukeratta, tasakaaluliikuri,  rula, rulluiskude vms) sõites õpilasele kohustuslik.
  8. Õpilasel on õigus teha pilte ja videoid ainult õppetöö raames.
  9. Õpilane, tema vanem ning koolitöötaja ei avalda ühelgi viisil, sh interneti vahendusel (e-kirjad, sotsiaalmeedia jm), kaasõpilaste ja koolitöötajate kohta tegelikkusele mittevastavat, halvustavat või solvavat teavet.
  10. Õpilane ei oma, tarbi ega levita keelatud aineid: energiajooke, alkohoolseid jooke, tubakatooteid, e-sigarette ega narkootilisi aineid ning ei mängi hasartmänge.
  11. Õpilane suhtub hoolikalt isiklikku, kaasõpilaste ja kooli varasse ja hoidub selle kahjustamisest. Õpilase poolt kooli või kaasõpilase vara kahjustumise või hävimise korral hüvitab lapsevanem tekitatud kahju.
  12. Enne klassist/koolist väljumist veendub iga õpilane, et tema koht klassis/ garderoobis on korras.
  13. Pärast süle- või tahvelarvuti kasutamist paneb õpilane selle ettenähtud kohta laadima.
  14. Õpilane vastutab oma isiklike esemete eest. Järelvalveta jäetud esemete eest kool ei vastuta.
  15. Õpilane ei oma ega kasuta koolis ja kooli territooriumil keelatud esemeid: tuli- või külmrelvana käsitletavad või neid meenutavad esemed, enda või teiste turvalisust ohustavad ja vara rikkumiseks või hävitamiseks kohandatud esemed ja ained (sh pürotehnilised ained).
  16. Ohuolukorda (sh keelatud ainete või esemete omamist või kasutamist) märgates on õpilane või lapsevanem kohustatud sellest viivitamatult koolitöötajat teavitama.

 

 1. Õppetöös osalemine
  1. Õpilane saabub õppetundi õigeaegselt.
  2. Õpilane võtab aktiivselt ja oma võimetele kohaselt osa kõigist ettenähtud tundidest.
  3. Õpilane valmistub nõutud viisil igaks õppetunniks ning võtab kooli kaasa kõik sellel koolipäeval vajalikud õppevahendid.
  4. Õpilane ei tegele tunnis kõrvaliste tegevustega ning hoiab töörahu.
  5. Õpilane võtab osa õuevahetunnist. Koolihoones viibib õpilane õuevahetunni ajal vaid erikokkuleppel kooli töötajaga.
  6. Õuevahetundi minnes on õpilasel õigus kasutada erinevaid mängu- ja liikumisvahendeid, mis tuleb õuevahetunni lõppedes oma kohale tagasi panna. Õuevahetunnis hoiab õpilane õuekeskkonda ja loodust.
  7. Õppetöö ajal lülitab õpilane oma nutiseadme hääletuks ning hoiustab seda koolikotis. Pikapäevarühmas olles on nutiseade sisselülitatud ning hoiustatud koolikotis või taskus. Õpilasega on koolipäeva jooksul võimalik ühendust saada õppejuhi telefonil, mille number on avaldatud kooli kodulehel.

 

 

 1. Õppetöö ja koolikorraldus kaugõppe ajal
  1. Koolil on õigus koolipere vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks rakendada õppetöö, treeningute või huvitegevuse toimumise vormi muutmist (sh otsustada kontaktõppe asemel veebiõppe või muu kaugõppe toimumine);
  2. Tuvastatud nakkusviiruse või selle leviku tõkestamiseks kaugõppele üleminek kooskõlastatakse Terviseameti ja koolipidajaga.
  3. Teabevahetus õpilaste ja vanematega toimub Stuudiumi kaudu.
  4. Kaugõppes osalemiseks vajab õpilane laua- või sülearvutit ning internetiühendust, kaamerat ja mikrofoni. Vajadusel saab õpilane laenutada kooli sülearvutit.
  5. Kõik kaugõppe ülesanded ja suunised tundideks avaldatakse Stuudiumis hiljemalt  eelmisel päeval kell 17.00.
  6. Kaugõppel olevatel õpilastel on registreerumise alusel võimalik saada vähemalt kord kuus toidupakid koolilõuna väärtuses.
  7. Veebiõppe tundides osalemise reeglid:
   1. veebitunnis osalemine on õpilasele kohustuslik;
   2. veebiõppe vormis läbiviidavate tundide puhul logib õpilane kasutatavasse keskkonda sisse piisava ajavaruga ja kontrollib enne veebitunni algust kasutatavate seadmete nõuetekohast töötamist ning vajalike õppevahendite olemasolu;
   3. veebitunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga;
   4. veebitundi siseneb õpilane alati oma isikliku kontoga;
   5. veebitunnis ei tegeleta õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine jne);
   6. veebitunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud;
   7. veebitunni vestlusalas (chat´is) esitab ning jagab õpilane ainult õppetööga seotud infot;
   8. õpilane ei jaga veebitunni linki kõrvaliste isikutega;
   9. veebitunni lõppedes lahkub õpilane vestlusruumist;
   10. veebitunni salvestamine on keelatud.

 

 1. Õppetööst puudumine
  1. Õpilane on kohustatud kogu õppeaasta vältel osalema igas õppekavas määratletud õppetunnis, va ajal, mil õpilasel on puudumiseks mõjuv põhjus.
  2. Tunnist puudumine või hilinemine arvestatakse põhjendatuks üksnes lapsevanema elektroonilise teate alusel Stuudiumi vahendusel. Teatamata jätmisel korral arvestatakse puudutud tunnid põhjuseta puudumisteks.
  3. Kui vanem ei ole korduvalt klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ning klassijuhatajal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, on koolil õigus pöörduda abi saamiseks Harku valla lastekaitse spetsialisti poole.
  4. Koolitöö ajale üldjuhul reise või muid ettevõtmisi ei planeerita. Pikema planeeritava puudumise korral teavitab õpilase vanem klassijuhatajat enne puudumise algust. Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis antud õppeülesande tähtajalisest täitmisest. Vastutuse õpilase õppimise eest võtab sel perioodil lapsevanem.
  5. Koolipäeva keskel võib õpilane lahkuda koolist ainult klassijuhataja või kooli juhtkonna loal. Õpilase loata puudumisest teavitab klassijuhataja õpilase vanemat kirjalikult Stuudiumi kaudu.
  6. Õpilasel on kohustus viibida kooli territooriumil kogu õppepäeva jooksul, sealhulgas õuevahetunni ajal. Kool ei vastuta koolipäeva ajal loata kooli territooriumilt lahkunud õpilase eest.
  7. Kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilane esitab vanema tõendi õpilaspäevikus või paberil aineõpetajale enne tunni algust. Õpilane viibib pärast tõendi esitamist oma klassi juures, jälgides tunnis toimuvat või täidab õpetaja poolt antud alternatiivseid ülesandeid.

 

 1. Koostöö perega
  1. Lapsevanemal on võimalik õpetajatega kohtuda eelnevalt kokkulepitud ajal.
  2. Õpilase arenguvestlus toimub vähemalt üks kord aastas.
  3. Kooli üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord aastas.
  4. Kooli hoolekogu koosolek ja klassi vanemate koosolek kutsutakse kokku vajadusel.
  5. Vanem kannab hoolt, et Stuudiumis on olemas vanema kehtiv telefoninumber ja e-posti aadress.

 

 1. Konfliktolukordade lahendamine
  1. Konfliktolukorra tekkimisel õpilaste vahel või õpilase ja koolitöötaja vahel võtavad konflikti osapooled viivitamatult ühendust õpilase klassijuhatajaga. Vajadusel kaasab klassijuhataja konflikti lahendamisse kooli sotsiaalpedagoogi ja/või juhtkonna liikme.
  2. Konflikti asjaoludest ja saavutatud lahendusest osapoolte vanematele teavitamise otsustab klassijuhataja või kooli sotsiaalpedagoog. Kui klassijuhataja või sotsiaalpedagoog peab vajalikuks vanemaid teavitada, võetakse vanematega ühendust.
  3. Vajadusel kutsutakse kokku ümarlaud, kus osalevad antud konfliktiga seotud osapooled.

 

 1. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine
  1. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseadusele, mis on leitav kooli kodulehelt.
  2. Õpilasi tunnustatakse vastavalt kooli tunnustamise korrale, mis on leitav kooli kodulehel.

 

 1. Õppekirjanduse laenutamise ning tagastamise tingimused ja kord
  1. Kooli raamatukogu väljastab õpilasele vajamineva õppekirjanduse.
  2. Laenutatud õppekirjanduse eest vastutab õpilane. Õpilane on kohustatud õppekirjandust hoolikalt hoidma. Õpikutel peab olema ümber paber või kile ja õpiku sisse kirjutab õpilane oma nime.
  3. Kooli raamatukogus olevaid raamatuid on meie kooli õpilasel võimalik koju laenutada. Õpilane on kohustatud raamatuid hoolikalt hoidma.
  4. Laenutatud õppekirjandus ja raamatud tagastatakse hiljemalt õppeaasta lõpus.
  5. Õpilane on kohustatud koheselt teatama kadunud või rikutud teavikust.
  6. Kool võib nõuda kaotatud või rikutud teavikute hüvitamist.

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Eddi Tomband

Direktor

 

 

 

 

ÕPILASE MEELESPEA

 

Vääna – Jõesuu Kooli juhtlauseks on: "Märkan ja olen märgatud". Kui märgata enda ümber olevat: loodust, inimesi, esemeid ja maailmas toimuvat, siis on ka märkaja ise turvaliselt hoitud.

Märkan ja olen märgatud.

Mul on „Tere" alati kaasas.

Olen sõbralik ja viisakas.

Olen alati aus.

Pean kinni kokkulepetest ja lubadustest.

Ma ei võta luba küsimata teiste asju.

Aitan alati abivajajat.

Kuulan kaaslasi.

Tundides töötan kaasa ja teen kõik selleks, et klassis oleks kõikidel hea õppida.

Minu välimus on alati korrektne.

Hoian enda asjad korras.

Mul on kodused tööd alati tehtud.

Hoian kooli vara.

Koolis kannan kaasas ainult õppetööks vajalikke vahendeid.

1.-4.klassi õpilasena on mul õpilaspäevik iga päev kaasas ja täidetud.

Telefon on koolipäeva ajal vaigistatud ja koolikotis.

Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.

Söögilauas täidan kokkulepitud reegleid.

Vahetunnis puhkan, jooksen ainult spordisaalis.

Garderoobi ja riietusruumi kasutan ainult riietumiseks.

 

 

 

 

 (allkirjastatud digitaalselt)

Eddi Tomband

Direktor

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 16.10.2023.